Foto: Göteborgs stad

Parallellt uppdrag – Cirkus Lorensberg

Serneke bjuder in till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg. Uppdraget för detaljplanen innebär att skapa cirka 100 nya bostäder, verksamheter och ett parkeringsgarage. Det parallella uppdraget sker i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

Sereneke har för avsikt att i en samskapande process arbeta fram gestaltningsförslag, och utifrån sin roll som tilldelad exploatör inbjuda och genomföra parallellt uppdrag i två steg:

Steg 1: Inbjudan till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg.

Steg 2: Genomförande av parallellt uppdrag för utvalda team.

Efter genomfört parallellt uppdrag kommer ett förslag att väljas ut för vidare bearbetning inom ramen för detaljplanearbetet och ligga till grund för de samrådshandlingar som ska tas.

Mål

Övergripande mål med platsens utveckling är att skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret.

Uppgiften

Den framtida utvecklingen av platsen behöver ta avstamp i de många värdena och utmaningar platsen har i sitt kulturhistoriska sammanhang och centrala läge. Hela kvarteret har möjlighet att lyftas genom den nya bebyggelsen; nya målpunkter, mötesplatser och stråk skapas och samband stärkas inom kvarteret och med övriga staden.

I det parallella uppdraget kommer det också ingå att pröva en högre exploatering med goda boendekvalitéer men detta ska ske med beaktande av de befintliga kulturhistoriska värdefulla miljöerna.

Uppgiften

Uppgiften för det parallella uppdraget är att pröva preliminärt 13 000 kvm ljus BTA fördelat på:

 • Minst 100 bostäder
 • Lokaler i bottenvåningar

I projektet kommer viktiga avvägningar att behöva göras, bland annat bebyggelsens omfattning för att stärka platsen och stråken och dess påverkan på sammanhanget som är av riksintresse för kulturmiljövården samt den kulturhistoriskt, ekologiskt och rekreativt värdefulla parkmiljön i synnerhet. Parkens strategiska läge mellan Heden och Götaplatsen och invid flera offentliga och kulturella institutioner innebär att den passeras av många människor från staden och från övriga regionen.

Preliminär tidplan

 • Prekvalificering intresseanmälan annonseras 14 december.
 • Prekvalificering inlämning intresseanmälan 29 januari.
 • Utvärdering av intresseanmälningar sker under februari–mars.
 • Startmöte för parallella uppdrag äger rum under april.
 • Uppdragsperiod maj–september inklusive semesterperiod. Delredovisningar/Workshops kommer tydliggöras i programmet.
 • Inlämning och slutredovisning sker i september.
 • Bedömningsarbete/utvärdering av inlämnade förslag äger rum oktober–november.
 • Utlåtande efter avslutat parallellt uppdrag sker i november.

Preliminär tidplan för detaljplaneprocessen

 • Samråd preliminärt kvartal 2, 2022.
 • Granskning preliminärt kvartal 1, 2023.
 • Antagande preliminärt kvartal 4, 2023.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Parallellt uppdrag Cirkus Lorensberg – fyra team utvalda

Parallellt uppdrag Cirkus Lorensberg – fyra team utvalda

TävlingCirkus Lorensberg tar form
Nu står det klart vilka fyra arkitekt team som valts ut för att få vara med och utveckla Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg.