Nämnder - Sveriges Arkitekter

Ledamöterna till Sveriges Arkitekters nämnder utses vartannat år av stämman som är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ.

De tre nämnderna är Tävlingsnämnden, Etiska nämnden och Invalsnämnden. Kontaktperson för varje nämnd är sekreteraren, som jobbar på Sveriges Arkitekter. Kontaktuppgifter finns i respektive dokument.


Sveriges Arkitekters nämnder


Tävlingsnämnden

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd består av välrenommerade arkitekter med erfarenheter från såväl arrangörssidan som från eget tävlande.

Etiska nämnden

Etiska nämndens uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter. Den utgörs av medlemmar i förbundet och väljs av stämman.

Invalsnämnden

Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler. Den utgörs av medlemmar och valdes av förbundsstämman för 2019–2020.