Nämnder - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ledamöterna till Sveriges Arkitekters nämnder utses vartannat år av stämman som är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ.

De tre nämnderna är Tävlingsnämnden, Etiska nämnden och Invalsnämnden. Kontaktperson för varje nämnd är sekreteraren, som jobbar på Sveriges Arkitekter. Kontaktuppgifter finns i respektive dokument.


Sveriges Arkitekters nämnder


Tävlingsnämnden

Tävlingsnämnden ansvarar för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet, främst genom att granska tävlingsprogram, utse ledamöter i tävlingsjuryer och verka för att arkitekttävlingsverksamheten utvecklas kvalitativt. Ledamöterna är förbundsmedlemmar som valdes på stämman för...

Etiska nämnden

Etiska nämndens uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter. Den utgörs av medlemmar i förbundet och väljs av stämman för 2015–16.

Invalsnämnden

Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler. Den utgörs av medlemmar och valdes av förbundsstämman för 2019-2020.