Nämnder

Ledamöterna till Sveriges Arkitekters nämnder utses vartannat år av stämman som är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ.

De tre nämnderna är tävlingsnämnden, etiska nämnden och invalsnämnden. Kontaktperson för varje nämnd är sekreteraren, som jobbar på Sveriges Arkitekter. Kontaktuppgifter finns under respektive nämnd.