Vår arkitekturpolitik

Det vi bygger idag ska vi leva med i hundra år eller mer. Vi har inte råd att kompromissa med arkitekturen och slösa bort våra resurser på att bygga utan omtanke och eftertanke om vi vill att våra städer och landsbygder ska utgöra vackra och hållbara livsmiljöer, idag och för framtida generationer.

För att nå dit krävs inte bara långsiktiga byggherrar, skickliga byggare, kunniga beställare och kompetenta arkitekter – utan även politiska ambitioner för arkitekturen, hos riksdag och regering och i kommunerna.

Den nationella arkitekturpolitiken

Efter att Sveriges Arkitekt under många år arbetat för ett omtag av den nationella arkitekturpolitiken beslutade riksdagen 2018 äntligen om en ny ambitiös nationell arkitekturpolicy. Den statliga arkitekturpolitiken ska skapa förutsättningar genom statlig förebildlighet, främjande, kunskapshöjande och stödjande verksamhet. Det handlar bland annat om ökade kunskaper om arkitektur hos offentliga beställare och beslutsfattare, hur det kommunala planmonopolet används samt att arkitekturen uppvärderas inom hela samhällsbyggandet.

Sveriges Arkitekter är stolta och glada över den nya arkitekturpolitiken och ser fram emot att de pågående uppdragen hos Boverket på sikt ska generera ökad kunskap om arkitektur så att vi ser resultat av det i vår byggda miljö.

Stärka arkitektur vid upphandlingar

En saknad och viktig pusselbit i den nya politiken var att stärka kvalitet och arkitektur vid upphandlingar. Sommaren 2020 fick Upphandlingsmyndigheten äntligen det uppdrag som Sveriges Arkitekter efterlyst: att arbeta för att stärka kompetensen hos offentliga aktörer för att tillvarata kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö vid offentlig upphandling, bland annat genom metodstöd och vägledning. Behovet av att arkitektur och kvalitetsaspekter ges större tyngd i upphandlingar är uppenbart då lägsta pris inte alltid är bästa pris för samhället på lång sikt. Uppdraget svarar därmed också mot politikens eget mål för arkitektur-, form- och designpolitiken som ska uppnås genom att hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden

Kommunal arkitekturpolitik

Det är i kommunerna det händer. När kommunerna ger arkitekturen ett större utrymme skapar de förutsättningar för en bättre livsmiljö. Kommunernas ambitioner för arkitekturen är helt enkelt avgörande för vad som byggs. Därför vill vi se ett förbättrat arbete med arkitektur i kommunerna. Och det händer mycket nu. Vi ser hur arkitekturens position fortsätter flyttas framåt genom ett ökande antal kommunala arkitekturpolicys.

Kommunala arkitekturpolicyer

Kommunala arkitekturpolicyer ger stora möjligheter att uppgradera arkitekturen i planprocessen och byggandet. Det är helt enkelt ett bra verktyg för att vi ska få en bättre byggd livsmiljö. I en kartläggning som vi gjorde 2019 konstaterade vi att över 100 kommuner hade, arbetade med eller planerade för att ta fram en arkitekturpolicy. Och kommunerna som sällar sig till den skaran fortsätter öka. Vi för dialog med fler och fler kommuner som är i startgroparna för att ta fram arkitekturpolicyer och många söker efter stöd och råd. Sveriges Arkitekter arbetar för att kommunerna ska bedriva ett strategiskt arkitekturarbete, skapa ett gott arkitekturklimat och ta fram egna arkitekturpolicyer.

Årets Arkitekturkommun

Det finns redan många kommuner som gör ett fantastiskt jobb för att det som byggs ska bli så bra som möjligt. De kommunerna vill vi visa upp och hylla. Sveriges Arkitekter utser därför tillsammans med HSB Riksförbund, Årets arkitekturkommun för att premiera den kommun som bäst lyckas kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.