Skyddsombud

Skyddsombudet representerar alla arbetstagare på en arbetsplats, och ska i samverkan med arbetsgivaren säkerställa en bra arbetsmiljö för alla. Det framgår tydligt av lagstiftningen att fokus för allt arbetsmiljöarbete måste i första hand ligga på det förebyggande och systematiska arbetet.

Skyddsombudets arbete och befogenhet regleras i Arbetsmiljölagen – AML, som ger hen rätt att få utbetalning på betald arbetstid, ta del av handlingar som rör arbetsmiljön och rätt att delta vid planering av ny lokaler och ändring av befintliga. Skyddsombudet har rätt att vara ledig med bibehållen lön den tid som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda, och utses vanligtvis av den lokala fackklubben. Finns ingen sådan, så kan arbetstagarna utse ett skyddsombud själva.

På arbetsplatser med minst femtio anställda ska det finnas en skyddskommitté med företrädare för både arbetsgivaren och arbetstagarna.