Tävlingsregler

Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält.

1§ Arrangör

En tävling kan arrangeras av enskild eller juridisk person.

Tävlingen bör arrangeras och genomföras i samråd med – beroende på uppgiftens art – en eller flera av de organisationer som representerar de tävlande.

2§ Art

En tävling kan, med hänsyn till dess syfte, ges karaktären av projekttävling, när syftet är att få fram ett förslag som grund för förverkligande, med anlitande av upphovsmannen för genomförande

eller

idétävling, när syftet i första hand är att få belyst olika principer för lösning av en uppgift eller ett problem utan uttalad avsikt att tävlingen skall resultera i ett förverkligande eller uppdrag till vinnaren.

3§ Former

Beroende på tävlingens art och uppgiftens omfattning kan en tävling arrangeras exempelvis i följande former:

 • allmän tävling, vilken är öppen för alla,
 • inbjuden tävling, vilken är öppen endast för namngivna inbjudna,
 • tvåstegstävling, där första steget är en allmän tävling som följs av en inbjuden tävling med utvalda från första steget.

4§ Deltagare

Av tävlingsprogrammet skall framgå vilka som har rätt att deltaga.

Utesluten från deltagande är:

 • juryledamot samt av juryn anlitade medhjälpare och sakkunniga
 • den som är kompanjon med eller på sätt som anges i 11§, 1, 2 eller 5 p. i förvaltningslagen (1986:223) står i nära förhållande till juryledamot

Vid tveksamhet om deltagarrätt skall, om organisation som företräder de tävlande medverkar, yttrande inhämtas från denna.

Anm. För tävlingar över tröskelvärdet gäller enligt LOU: En projekttävling får begränsas till visst antal tävlande. Valet av tävlande ska göras utan ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område.

5§ Jury

För en tävling skall utses en jury, som ansvarar för tävlingens genomförande. Med beaktande av nedanstående bestämmelser har arrangören att fastställa antalet ledamöter, vilket bör vara ojämnt.

När organisation som företräder de tävlande medverkar skall denna utse minst två av juryledamöterna. Om flera organisationer medverkar utser var och en av dessa minst en ledamot. Övriga ledamöter utses av arrangören.

Juryn skall ha en ordförande. Ordföranden utses av arrangören eller väljs inom juryn.

Varje ledamot har en röst. För beslut erfordras att minst hälften av ledamöterna är ense. Vid lika röstetal skall ordförandens röst fälla avgörandet.

Arrangören ställer sekreterare till juryns förfogande. Juryn kan engagera sakkunnig som rådgivare.

Anm. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande ska enligt LOU minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga kvalifikationer.

6§ Funktionär

För en tävling skall utses en tävlingsfunktionär, som under tystnadsplikt handhar kontakten med de tävlande.

7§ Program

För en tävling skall arrangören utarbeta program, vilket beskriver tävlingsuppgiften, redovisar utvärderingskriterier och reglerar rättigheter och skyldigheter för arrangör, jury, tävlande och eventuell medverkande organisation.

Programmet indelas lämpligen i följande huvudavsnitt:

 • inbjudan, där arrangörens namn, tävlingens form och syfte anges;
 • tävlingsuppgiften, som ger allsidig inblick i uppgiften och gällande förutsättningar;
 • tävlingstekniska bestämmelser, vari anges gällande programhandlingar, omfattning och utförande av tävlingshandlingar, inlämningsdatum, prissumma, utställning, vidare bearbetning m.m.

Redovisningen skall ha en omfattning som är relevant med hänsyn till tävlingens syfte och uppgiftens komplexitet.

Programmet skall utformas så att samma krav ställs på varje tävlande.

Programmet skall godkännas av juryns ledamöter och i förekommande fall – från organisatorisk synpunkt – av organisation som företräder de tävlande.

Anm. För offentlig upphandlande enhet gäller krav på annonsering.

8§ Anonymitet

Tävling skall under bedömningstiden genomföras med full anonymitet för de tävlande. Detta sker genom att förslagen förses med motto samt att en förseglad namnsedel biläggs.

Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag.

Av namnsedel skall framgå vem som har upphovsrätt till tävlingsförslaget.

Om särskilda skäl föreligger kan inbjuden tävling genomföras utan krav på anonymitet.

Anm. För projekttävling enligt LOU krävs alltid anonymitet.

9§ Utgifter

Arrangören bekostar alla utgifter för tävlingens genomförande.
Prissumma och tävlingsarvoden fastställs med hänsyn till uppgiftens art, omfång och svårighetsgrad samt om tävlingen förutsätter efterföljande uppdrag och, om sådan medverkar, efter samråd med organisation som företräder de tävlande.

I en allmän tävling fastställs en prissumma att användas till priser och övriga belöningar av tävlingsförslag. Juryn beslutar om fördelning av prissumman.

I en inbjuden tävling fastställs ett lika stort tävlingsarvode till var och en av de inbjudna deltagarna. Dessutom kan finnas en prissumma som juryn skall fördela. Om så anges i programmet kan ersättning, fast eller rörlig, utgå till de tävlande för moment enligt ABK09 kapitel 6 §2.

Tävlingsförslag skall försäkras av arrangören om så anges i programmet. Sådan försäkring skall gälla under bedömningstiden samt under tid för transport av obelönade tävlingsförslag till respektive tävlingsdeltagare efter avslutad tävling.

I de fall organisation medverkar äger denna rätt att erhålla ersättning från arrangören enligt överenskommelse som träffas före tävlingens utlysande.

10§ Bedömning

Juryns uppgift är att utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de förutsättningar som framgår av programmet.

Endast juryns ledamöter, sekreterare och sakkunniga får närvara under bedömningen och skall arbeta under tystnadsplikt.

Alla beslut och eventuella reservationer protokollförs.

Juryn skall utesluta från bedömning förslag som

 • inte är inlämnat inom fastställd tid
 • inte uppfyller programmets krav på anonymitet
 • saknar betydande delar av begärd redovisning.

Redovisning i tävlingsförslag utöver vad som begärs i programmet upptas inte till bedömning.

Förslag som på betydelsefulla punkter avviker från väsentliga krav i programmet kan tilldömas belöning utanför prissumman.

11§ Juryns utlåtande

Juryn skall avge ett skriftligt utlåtande som skall innehålla följande:

 • allmänt omdöme, med angivande av riktlinjer för bedömningen, generella synpunkter beträffande funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska frågor, miljö m.m.;
 • individuell bedömning som i inbjuden tävling ges till samtliga förslag och i allmän tävling får begränsas till samtliga belönade förslag;
 • beslut beträffande fördelning av prissumman. Juryns beslut skall motiveras. Juryn kan genom hedersomnämnande framhäva förslag som inte belönas men som förtjänar erkännande;
 • rekommendation till arrangören om tävlingsuppgiftens vidare handläggning.

Juryn skall rekommendera ett förslag till utförande eller vidare bearbetning om detta inte är uppenbart olämpligt. Till utförande eller vidare bearbetning kan samtliga belönade förslag ifrågakomma.

12§ Omtävling

Om juryn inte kan avsluta sitt arbete genom att utse en vinnare kan den rekommendera ytterligare ett tävlingssteg – en omtävling – mellan ett utvalt antal tävlingsdeltagare.

13§ Brytande av namnsedel

Vid tävling med anonymitetsskydd får namnsedlarna inte brytas förrän bedömningen är avslutad och juryn har undertecknat sitt utlåtande.

Omtävling enligt 12§ skall genomföras med bibehållen anonymitet.

Om namnsedeln visar att den som avgivit förslag inte haft rätt att delta i tävlingen, skall denne frånkännas tilldömd bedömning.

14§ Offentlighet

Arrangören bör informera och stimulera till debatt rörande tävlingsuppgiften.

Efter offentliggörande av tävlingsresultatet skall arrangören hålla samtliga förslag offentligt utställda eller tillgängliga i minst 8 dagar. Vid denna utställning skall juryns utlåtande med tillhörande bilagor vara tillgängligt. Om organisation som företräder de tävlande medverkar har denna rätt att på egen bekostnad låta utställa förslagen.

15§ Publicering

Rätten till publicering av tävlingsförslagen är fri. Upphovsmannens namn skall anges när detta är känt.

16§ Äganderätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade och arvoderade tävlingsförslag. Förslagsställare äger dock rätt att utbyta originalförslag mot kopia eller annan avbildning.

Övriga tävlingsförslag skall fraktfritt återsändas till respektive förslagsställare efter avslutande utställning.

17§ Upphovsrätt och nyttjanderätt

De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag.

Arrangören äger dock under en tid av sex månader efter tävlingens avgörande eller annan i programmet fastställd tid option på nyttjanderätten till belönade och arvoderade förslag. Om inte inom denna tid avtal träffats, äger förslagsställaren fritt förfoga över sitt förslag.

Arrangören äger rätt att använda det samlade tävlingsresultatet vid det fortsatta arbetet med tävlingsuppgiften, förutsatt att detta inte strider mot gällande svensk lag om upphovsrätt.

Anm. Det samlade tävlingsresultatet ger ibland arrangören anledning att ge vinnaren kompletterande direktiv eller på annat sätt uppmana vinnaren att bearbeta sitt förslag. Det ligger i tävlingsförfarandets natur att det samlade tävlingsresultatet ska kunna utgöra del i arrangörens underlag för det vidare arbetet. Önskar däremot arrangören direkt utnyttja enskild tävlandes förslag, helt eller delvis, måste sådant nyttjande uttryckligen avtalas mellan arrangören och berörd(a) tävlande.

18§ Uppdrag efter tävling

Upphovsrättsinnehavare till förslag, som juryn rekommenderat till vidare bearbetning eller utförande bör i första hand ifrågakomma för uppdrag i anslutning till det aktuella tävlingsförslaget.

I det fall förutsättning för tävlingen enligt programmet varit att ge vinnaren fortsatt uppdrag skall, om förslaget ej kommer till utförande, utöver tävlingsarvode eller prissumma, ersättning utgå till upphovsrättsinnehavaren i enlighet med vad som angivits i programmet.

Om upphovsrättsinnehavaren inte har erforderliga resurser att handha uppdraget bör det lämnas honom i samarbete med annan fackman, vald i samråd med arrangören.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation, skall, i de fall sådan medverkar, samråd ske med organisation som företräder de tävlande

Ledamot av jury eller juridisk person hos vilken denne är anställd eller över vilken han har ett bestämmande inflytande får inte åta sig uppdraget.

Anm. En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling och skall tilldelas vinnaren får enligt LOU föregås av förhandlingar utan föregående annonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden än endast ett kan komma ifråga skall förhandlingarna avse samtliga dessa bidrag.

19§ Tvist

Om ej annat anges i tävlingsprogrammet skall tvist avgöras av allmän domstol.

Tävlingsreglerna är utarbetade och godkända av följande företrädare för arrangörer och organisationer som representerar de tävlande.

Arrangörer:

 • Byggherrarna
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Fastighetsägarna
 • HSBs Riksförbund
 • Riksbyggen
 • SABO
 • Sveriges Byggindustrier
 • Elektriska Installatörsorganisationen EIO
 • Svensk Ventilation
 • Isolerfirmornas Förening
 • Kyl och värmepumpföreningen
 • VVS Företagen
 • Trafikverket
 • Fortifikationsverket
 • Luftfartsverket
 • Statens Fastighetsverk
 • Statens Konstråd

Tävlande:

 • Sveriges Arkitekter
 • STD Svenska Teknik och Designföretagen
 • Sveriges Designer
 • Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
 • Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)
 • Samhällsbyggarna