Att bli och vara landskapsarkitekt

De flesta landskapsarkitekter arbetar med planering av utformning av yttre miljö och grönområden. Landskapsarkitektutbildningen ger dig dock möjlighet att arbeta inom ett brett spektra med vitt skilda uppgifter.

Det kan handla om stadsplanering, program, gestaltning, projektering, naturvård med mera. Kompetensen är bred och ett levande intresse för människans behov och villkor, liksom en ekologisk grundsyn, löper som en röd tråd genom yrket.

Utbildningen

Om du vill bli landskapsarkitekt läser du på Ultuna utanför Uppsala eller i Alnarp mellan Malmö och Lund. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Landskapsarkitektutbildningen är femårig och omfattar 300 högskolepoäng. Praktik ingår som en obligatorisk kurs i utbildningen.

Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Foto: Paulina Jaén Nilsson.
Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Foto: Paulina Jaén Nilsson.

Antagningen görs på betyg eller högskoleprov. Varje år antas cirka 120 landskapsarkitektstuderande, 60 på Alnarp och 60 på Ultuna.

Utbildningen kombinerar konstnärlig träning med naturvetenskap. Huvudinriktningarna är planering, projektering och förvaltning. Undervisningen är projektinriktad och du arbetar med allt från naturreservat och kulturlandskap till gestaltning och projektering av stadens gator, torg, parker, bostäder, skolgårdar och annan offentlig omsorg. Man kan väja att inrikta studierna mot exempelvis landskapsvård, planering, projektering eller förvaltning.

SLU Ultuna. Foto: Paulina Jaén Nilsson.
SLU Ultuna. Foto: Paulina Jaén Nilsson.

Yrket

Som landskapsarkitekt har du en mycket bred kompetens och du hanterar frågor med stor komplexitet, både i den detaljerade och i den mer övergripande skeden.

Du kan arbeta med:

 • stadsplanering
 • skapande av välfungerande rum för livet i staden liksom i det omgivande kultur- och naturlandskapet, liksom förvaltning av desamma
 • gestaltning och planering torg, parker, gaturum, bostads- och industriområden, platser, stråk, kyrkogårdar, offentlig/privat omsorg
 • planering och utformning av friluftsområden, golfbanor, väg- och järnvägsmiljöer, trädgårdar, även planer för landskapets vård och förnyelse, strand- och naturskyddsområden, samt biotop- och vegetationsgestaltning
 • avvägning mellan motstridiga intressen och med olika former av medborgarmedverkan.

Som landskapsarkitekt arbetar du:

 • i en nyckelroll för utformningen av fysisk miljö i syfte att skapa ett ur flera aspekter hållbart framtida samhälle
 • idébaserat och med människan i fokus
 • i bred och djup förståelse för människans behov av och relation till sin fysiska omgivning
 • med kunskap och medvetenhet kring skönhets- och hälsobringande värden
 • med lyhördhet för platsen, dess stämning, utseende, klimat, historia och kulturella betydelse
 • med hänsyn till ekologiska aspekter och väger samman dem med tid, funktion, ekonomi och teknik
 • i nära kommunikation med kollegor, beställare, allmänhet och entreprenörer
  med både helheter och förändringsprocesser

Som landskapsarkitekt arbetar du i olika skeden och roller, de kan innefatta

 • projektledning
 • utredning
 • strategi och förändringsprocesser
 • gestaltning
 • projektering
 • kommunikation
 • upphandling
 • byggledning

Du kan vara anställd privat, kommunalt, statligt, regionalt, driva konsultföretag eller arbeta som lärare.

Några exempel på landskapsarkitektur som fått Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa utemiljö: