Årsmöte

Här hittar du beslut och kallelser till Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöten.

Årsmöte måndag 8 april 2024

Den 8 april bjöd Sveriges Arkitekter Västmanland in alla medlemmar till mingel och årsmöte i Whites lokaler i Västerås. Det var 24 medlemmar som hörsammade inbjudan. Efter inledande mingel med dricka och tilltugg vidtog årsmötesförhandlingarna.

Årsmötet beslutade bland annat att ge sittande styrelse förnyat förtroende ytterligare två år. Hans Larsson och Erik Hidman omvaldes till juryn för arkitekturpriset för ytterligare fyra år. Till ny jurymedlem valdes Elin Grönberg. Mötet beslutade också att utlysa Arkitekturpris i Västmanland 2025.

Sista punkten på dagordningen var tillkännagivandet att arkitekturpriset 2024 tilldelas Fredriksbergsbadet i Västerås.

Möteshandlingar

Årsmöte 2023

Årsmötet ägde rum den 20 mars 2023 på Swecos kontor i Västerås.
25 medlemmar samlades för pub med mingel, dricka och tilltugg innan årsmötet startade.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängd (närvarande medlemmar)
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Nya stadgar för lokalföreningarna (information)
 • Föredragning av föregående års verksamhets- och revisionsberättelser samt resultaträkning
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiod
 • Val av två verksamhetsrevisorer och en suppleant
 • Fyllnadsval till juryn för Arkitekturpris i Västmanland
 • Val av valberedning
 • Motioner (eventuellt)
 • Utlysning av Arkitekturpris i Västmanland 2024
 • Budget för verksamhetsåret 2023 samt fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod
 • Övriga frågor
 • Tillkännagivande av mottagare av Arkitekturpris i Västmanland 2023
 • Mötet avslutas

Handlingar

Årsmöte 2022

Vid sidan av offentliggörandet av arkitekturpriset stod ett antal sedvanliga ärenden på dagordningen.

Till styrelse för de kommande två åren valdes Ingrid Legrell Crona, ordförande, Martin Wentz, Kristina Krtic Cejvan, Roger van Bergen, Nadja Odenhage samt Lars Wiberg. 

Eva Wirdholm-Sander och Katarina Alestrand omvaldes som revisorer och till valberedning valdes Olov Gynt och Barbro Sollén Wilcox.

Nora Kvassman omvaldes som ledamot i arkitekturprisjuryn. Fredrik Hedvall valdes till ny juryledamot.

Årsmötet beslutade också att utlysa Arkitekturpris i Västmanland 2023.

Årsmötet beslutade vidare att höja årsavgiften från nuvarande 12 kr/månad till 15 kr/månad fr.o.m 1/7 2022.

Hela protokollet med tillhörande bilagor kan du ladda ner som PDF i länklistan här intill.