Uppsägningstider

Uppsägningstider är olika beroende i vilken sektor du arbetar och om det är du själv som säger upp dig eller om det är din arbetsgivare som säger upp dig.

Om det är arbetsgivaren som säger upp dig så ska uppsägningen föregås av en förhandling med din fackliga representant. I första hand sker förhandlingen på lokal nivå, men om det inte finns någon sådan representant så ska din arbetsgivare vända sig till oss centralt.

Uppsägningstiden startar när du tar emot ett skriftligt uppsägningsbesked från din arbetsgivare. Om du är föräldraledig börjar uppsägningstiden löpa från det datum då det var tänkt att du skulle vara tillbaka i tjänst.

Regler om uppsägningstid finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS så har du som arbetstagare alltid en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv. Om din arbetsgivare säger upp dig så beror uppsägningstiden på hur länge du har varit anställd.

Anställningstid Uppsägningstid
< 2 år 1 månad
2 – 4 år 2 månader
4 – 6 år 3 månader
6 – 8 år 4 månader
8 – 10 år 5 månader
> 10 år 6 månader

Uppsägningstid för tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett start- och ett slutdatum. Men det förekommer undantag varav man kan se två typfall  ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum”och ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. Det finns självklart möjlighet att avtala om att visstidsanställningen är uppsägningsbar.

Privat sektor:

För dem som jobbar på företag som har eller följer kollektivavtal gäller följande uppsägningstider, om du  blir uppsagd av din arbetsgivare:

Anställningstid Uppsägningstid
< 2 år 1 månad
2 – 4 år 2 månader
4 – 6 år 3 månader
6 – 8 år 4 månader
8 – 10 år 5 månader
> 10 år 6 månader

Om du jobbar i privat arkitektföretag som har kollektivavtal, har fyllt 55 år och inte 65 år, har du en sammanhängande anställningstid vid företaget av minst tio år har du tolv månaders uppsägningstid vid arbetsbrist.

Om du säger upp dig själv så gäller följande uppsägningstider:

Anställningstid Uppsägningstid
< 2 år 1 månad
2 – 6 år 2 månader
> 6 år 3 månader

Kommunal sektor

Om du varit anställd kortare tid än tolv månader gäller en månads ömsesidig uppsägningstid i enlighet med LAS.

Om du varit anställd längre tid än tolv månader är uppsägningstiden reglerad i kollektivavtalet: tre månader om du säger upp dig själv och sex månader om arbetsgivaren säger upp dig. Om du har varit anställd minst tio år och har fyllt 57 år är uppsägningstiden ett år, om du sägs upp pga av arbetsbrist.

Statlig sektor

Uppsägningstidens längd regleras  i Villkorsavtalet, Trygghetsavtalet och i LAS.

Enligt Villkorsavtal-T är den normala uppsägningstiden oavsett ålder en månad om anställningen varat högst ett år. För längre anställningar som är längre än ett är är den tre månader.

Enligt LAS gäller därutöver att uppsägningstiden är

  • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,
  • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Enligt Trygghetsavtalet förlängs den uppsägningstid som gäller enligt LAS eller Villkorsavtal-T vid arbetsbrisuppsägningar med:

  • En månad för arbetstagare som har minst ett års anställning,
  • två månader för arbetstagare som har minst två års anställning,
  • tre månader för arbetstagare som har minst tre års anställning.
  • För arbetstagare som har minst fyra års anställning fördubblas uppsägningstiden.

Om du säger upp dig själv är uppsägningstiden följande:

  • åtta dagar vid högst tre månaders anställning,
  • en månad vid högst fyra års anställning,
  • två månader vid mer än fyra års anställning.