Fällor och framgångsfaktorer

Så här rundar du fällorna och får en lyckad arkitekttävling

Hur väljer vi rätt sorts tävling?

Tänk igenom vilken tävlingsform som passar bäst för ditt projekt. Vill du ha många förslag att välja mellan, har du kort om tid, har du ett tekniskt komplext uppdrag där du behöver utvärdera anbudsgivarnas kompetens tidigt? Finns intern oro att det blir dyrt med tävling? Utifrån syfte, budget och avsatt tid kan du ringa in vilken tävlingsform som är lämpligast.

Vi hjälper till att välja den tävlingsform som förverkligar ett projekt med starka arkitektoniska kvaliteter – och kan också föreslå andra upphandlings- och uppdragsformer om vi bedömer att de passar bättre.

Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, processledare tävling

Är vi beredda att göra en tävling?

Om förutsättningarna för en tävling inte är klara och du vill ha en dialog med arkitekterna under arbetets gång kan en dialogprocess ibland vara mer lämplig. Om du är en privat beställare har ni möjlighet att arrangera ett parallellt uppdrag. För dig som är offentlig beställare kan du istället använda dig av en konkurrenspräglad dialog. (Se faktaruta för förklaring till uppdragsformerna.)

Är alla med på tåget?

Förankra så tidigt som möjligt inom den egna organisationen liksom hos andra berörda, exempelvis den politiska ledningen. Försök att reda ut eventuella konflikter kring mål och medel innan tävlingen startar. Se till att ni har samsyn om vad ni vill uppnå med tävlingen samt om finansiering, tidplan, ansvarsfördelning och genomförande.

Hur ställer vi rätt krav?

Tävlingsprogrammet ska vara kort och koncist och ge en tydlig bild av vilken uppgift de tävlande ska lösa, tävlingsprocessen och vad som händer efter tävlingen. Det ska också framgå hur tävlingsbidragen ska utvärderas. De krav som ställs måste vara väl genomtänkta och tydligt formulerade utan att vara onödigt detaljerade, så att alla deltagare arbetar utifrån samma förutsättningar men med största möjliga frihet för kreativiteten. 

Hur säkerställer vi att arkitekten kan genomföra projektet? 

Vid inbjudna tävlingar är genomarbetade urvalskriterier avgörande för ett lyckat resultat. Fundera på vad som är viktigt i just din tävling och vad som krävs för ett gott samarbete efter tävlingen. Ofta är det bra att intervjua de team som du är intresserad av. Om du vill ha en stor bredd av tävlande, utvärdera kompetens och förmåga istället för enbart erfarenhet. Då öppnar du även för tävlande som har starka referenser, men inte lika lång erfarenhet. I en allmän tävling finns möjlighet att förhandla med den vinnande arkitekter om vilken projektorganisation och kompetens ni behöver.