Företrädesrätt till återanställning

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig tjänsten innan någon ny utifrån anställs. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört och för de tjänster som du har tillräckliga kvalifikationer för. Kom ihåg att du måste meddela din arbetsgivare om du vill göra anspråk på din företrädesrätt.

Anmäl anspråk

Företrädesrätten till återanställning regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) 25 §. Du måste anmäla till arbetsgivaren att du är intresserad av återanställning för att företrädesrätten ska gälla. Gör anmälan skriftligen antingen på arbetsgivarens exemplar uppsägningsbeskedet eller per mejl till arbetsgivaren.

Så här kan du skriva: Mot bakgrund av att jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist gör jag härmed anspråk på företrädesrätt till återanställning hos XX datera och skriver under med ditt namn.

Villkor för företrädesrätt till återanställning

  • Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning om du har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare.
  • Om du har haft en tidsbegränsad anställning i mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare.
  • Om du har haft särskild visstidsanställning som har avslutats har du företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning om du varit anställd sammanlagt mer än nio månader i sådan anställning under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare. Om du har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning.
  • Om du har varit säsongsanställd hos en och samma arbetsgivare mer än 6 månader under de senaste två åren, har du också företrädesrätt till ny säsongsanställning.

OBS! Kollektivavtalet kan innehålla andra regler. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Turordning vid återanställning

Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms turordningen enligt LAS utifrån varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. En ledig tjänst ska erbjudas den som har längst anställningstid. Har flera samma anställningstid har den som är äldre företräde.

Deltidsanställd företrädesrätt till heltid

Enligt paragraf 25 a i LAS finns en regel som ger deltidsarbetande en viss rättighet att få arbeta mer tid.

En förutsättning är att arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom den utökade arbetstiden. En annan förutsättning är också att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för det utökade arbetet.

Här gäller också att du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill arbeta mer. Gör anmälan skriftligen.

Så här kan du skriva: Mot bakgrund av att jag arbetar deltid gör jag härmed anspråk på företrädesrätt till en tjänst med utökad tjänstgöringsgrad hos XX datera och skriver under med ditt namn.

Förhandlingsskyldighet vid återanställning

Enligt 32§ LAS har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet med berörd facklig arbetstagarorganisation om arbetsgivaren vill anställa någon annan än den som har företräde. Detsamma gäller när fråga uppkommer om vem av flera som har rätt till företräde som ska få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad.