Fackligt förtroendevald i privat sektor

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, men arbetstagarorganisationer bjuds in för att få en möjlighet till information, lämna synpunkter och på så sätt påverka arbetsgivaren innan beslut fattas.

MBL, Medbestämmandelagen, ger det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om rätt till information och rätt till förhandling.

Förhandlingsrätt

I MBL finns de grundläggande reglerna om rätt till förhandling. Det är den fackliga organisationen som har förhandlingsrätt – enskilda medlemmar har ingen lagstadgad rätt till förhandling. Det betyder att den enskilde medlemmens rättigheter tillgodoses av förbundets fackliga förtroendevalda. Den enskilde arbetsgivaren har däremot förhandlingsrätt, men kan också företrädas av sin arbetsgivarorganisation.

Förhandlingsskyldighet

Lagen innebär att både den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren har rätt att förhandla. Båda parter måste komma till förhandlingssammanträdet och delta i förhandlingen. Parterna ska lägga fram ett motiverat förslag till lösning av förhandlingsfrågan. Det finns däremot inget krav på att man ska komma överens, men det är ändå själva intentionen med förhandlingen.

Lokala förhandlingar

Lokala förhandlingar innebär att de fackliga organisationerna har rätt att säga sin mening om förslag som arbetsgivaren lägger fram. Förhandlingen ska ske innan beslut fattas, men det är arbetsgivaren som till sist fattar beslutet. Efter det att förhandlingen är genomförd får arbetsgivaren inte ändra på ett beslut utan att kalla till nya förhandlingar.

Primär förhandlingsskyldighet enligt 11§ MBL

Arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal till förhandlingar före beslut om:

  • Viktigare förändringar av verksamheten.
  • Viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållanden för enskild medlem i förbundet.

Exempel på situationen när förhandlingsskyldighet föreligger är:

  • Nedläggning, omorganisationer, uppsägningar
  • Chefstillsättning
  • Omplacering och omflyttning av personal

Arbetsgivaren måste vänta med att fatta beslut till dess att den lokala förhandlingen är avslutad.

Förhandling enligt 12§ MBL

Den lokala fackliga organisationen har rätt att kalla till en lokal förhandling innan beslut fattas i de frågor som du vill förhandla om. Du har rätt att kalla till en förhandling med arbetsgivaren även om sådant som inte faller under den primära förhandlingsskyldigheten. Det du vill ta upp måste dock röra förhållandet arbetstagare (medlemmar) och arbetsgivaren.

Informationsrätt enligt 19§ MBL

För att de anställda ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja sin rätt till förhandling, är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande lämna information om:

  • Verksamhetens organisation, planering och utveckling
  • Ekonomi och budget
  • Riktlinjer för personalpolitiken

Informationen ska lämnas till den lokala fackliga företrädaren som är anmäld som informationsmottagare.