Vår bygg- och bostadspolitik

I Plan- och bygglagens portalparagraf sägs allt som behöver sägas om vad som krävs av goda byggregler. Tyvärr lever inte alla regler idag upp till denna ambition men om vi strävar mot detta igen så får vi ändamålsenliga plan- och byggregler.

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”

PBL 1kap 1§

Boverkets byggregler

Sveriges Arkitekter vill att föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR ska formuleras som funktionskrav. Det är avgörande för de samhällsutmaningar vi står inför att det finns utrymme för utveckling och innovation – med flera olika lösningar för olika behov – inom byggregelverket.Sveriges Arkitekter anser att utredningen Modernare byggreglers (SOU 2019:68) förslag brister vad gäller klimatperspektiv, boendeperspektiv och, framför allt, att förslagen inte tar hänsyn till utan underminerar arkitektur/gestaltning/god livsmiljö.

Plan- och bygglagen

Sveriges Arkitekter verkar för en plan- och bygglag (PBL) där arkitektur, långsiktighet, hållbarhet och kvalitet väger tungt – helt enkelt ett enhetligt regelverk i portalparagrafens anda.

PBL skapar förutsägbarhet för enskilda, byggaktörer och kommuner. Lagen skapar också balans mellan samhällets olika intressen i form av privatpersoner, näringsliv, ideella verksamheter och byggare.Ibland hävdas att plan- och byggreglerna skulle begränsa bostadsbyggandet. Men på den spelplan vi har styr också byggkostnader, markpriser och bostadsutvecklarnas affärsmodeller bostadsbyggandet. Manöverutrymmet inom ramen för PBL är faktiskt ganska stort. Rätt använd är den ett utmärkt verktyg. PBL har sedan den ändrades 2011 legat till grund för såväl rekordlågt som rekordhögt byggande. Hindren ligger inte där. Det är alltså inte PBL som är krånglig – det är verkligheten.

Det är snarare så att utvecklingen med den strida ström av lagändringar med lösryckta bygglovsundantag och förändringar i regelförenklingens namn som i stället krånglat till regelverket, gjort det svårtolkat, svårt att tillämpa och inskränkt kommunernas arbete med god arkitektur och gestaltning.

Läs några av våra remissvar:

Privat initiativrätt

Sveriges Arkitekter anser att den s.k. privata initiativrätten inte bör utökas utan vill att kommunen även fortsättningsvis ska vara ansvarig för planprocessen. Myndighetsutövning ska inte ska överlämnas till planintressenter eftersom det är direkt olämpligt att planintressenter utför myndighetsutövande uppgifter. Planmonopolet och allmänintresset förvaltas bäst av kommunerna.

Vi anser att förslaget i betänkandet Privat initiativrätt (SOU 2019:9) att förtydliga förutsättningarna för den medverkan från planintressenter som redan idag förekommer i stor utsträckning därmed är att föredra.