Grepska fonderna

Grepska fonderna ger ekonomiskt stöd till arkitekter och arkitekters familjer. Minnesfonden ger pengar till barn och ungdomar. Understödsfonden hjälper gamla, sjuka eller funktionshindrade.

För att få stöd från fonderna för år 2024 ska ansökan vara inne senast den 21 mars 2024. I ansökan ska behovet motiveras och lämpliga handlingar som stödjer den sökandes behov följa med. Ansökan skickas till Sveriges Arkitekters kansli, box 5027, 102 41 Stockholm.

Arkitekt Greps Minnesfond

Stiftelsens ändamål ska vara att ”främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning”. Med barn eller ungdom menas i första hand barn eller ungdom efter sjukhusarkitekter, men om någon sådan inte finns eller är få bör medlen gå till barn eller ungdom efter medlemmar i Sveriges Arkitekter med medlemskvalifikationer enligt SAR:s stadgar gällande år 2000. Som ungdom räknas person till och med 25 år. Observera att pengar även kan ges till utbildning.

Arkitekt Greps Understödsfond

Stiftelsens ändamål ska vara att ”främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta”. Med det avses främst sådana som tillhör Sveriges Arkitekter eller har tillhört Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR) samt en sådan medlems anhörig eller närstående. För medlemmar eller tidigare medlemmar i Sveriges Arkitekter gäller att de under sin medlemstid i Sveriges Arkitekter ska ha uppfyllt medlemskvalifikationerna enligt SAR:s stadgar gällande år 2000.

Ansökan till fonderna utlyses under november månad varje år om fondens avkastning möjliggör detta. I ansökan ska behovet motiveras och lämpliga handlingar som stödjer den sökandes behov skickas med.

Styrelse Grepska fonderna

  • Tua Franklin, arkitekt SAR/MSA
  • Erik von Matern, arkitekt SAR/MSA, ordförande
  • Lena Fagle, arkitekt SAR/MSA