Anställningsformer

En anställning gäller normalt tills vidare. Det finns också ett flertal tidsbegränsade anställningsformer – här läser du om vilka de är och de villkor som gäller för dem.

Anställningsformer regleras i lag (Lag om Anställningsskydd, LAS) och kollektivavtal. Huvudregeln enligt LAS är att anställningen gäller tills vidare om inte annat avtalats. Din anställning avbryts bara om du själv säger upp dig eller om du blir uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren. Detsamma gäller för tillsvidareanställning enligt de kollektivavtal som din anställning kan omfattas av.

Visstids- och deltidsanställda ska i princip ha samma villkor och rättigheter som tillsvidareanställda, om inte annat är sakligt motiverat. Diskriminering är förbjuden i lag. Det gäller exempelvis rätten till semester, tjänstepension och övriga förmåner på arbetsplatsen som matkuponger, träningsbidrag, företagshälsovård, bonus- och vinstdelningssystem, etcetera.

LAS

Följande tidsbegränsade anställningsformer finns enligt lag:

 • Särskild visstidsanställning
 • Vikariat, vilket innebär att man ersätter någon eller några lediga arbetstagare vid semester, föräldra- eller studieledighet
 • Säsongsarbete

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om personen har varit anställd mer än tolv månader under en femårsperiod. Visstidsanställningar övergår också till tillsvidareanställningar då arbetsgivaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. Arbetstagare som har haft särskild visstidsanställning i mer än nio månader har företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

Arbetar du i en privat verksamhet som omfattas av Arkitektavtalet gäller fortfarande avtalets regler om omvandling, 36 månader. Avtalet innehåller vissa regler som är sämre än lagen för den anställde, men i gengäld får de anställda till exempel garanterad tjänstepension (ITP) och extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet.

Enligt lag får en provanställning inte vara längre än sex månader. Om arbetsgivaren vill avbryta din provanställning eller avsluta den utan att den övergår i tillsvidareanställning ska han eller hon underrätta dig om det minst två veckor i förväg och senast när din provanställning går ut. Om arbetsgivaren inte gör det kommer din provanställning automatiskt att övergå i en tillsvidareanställning.

Tidbegränsade anställningar i privat sektor

Arbetsgivare och medarbetare kan komma överens om en tidsbegränsad anställningsform i följande fall:

 • För avtalad visstid
 • Vikariat
 • Arbetstagare har fyllt 65 år
 • För säsongsarbete
 • Doktorandtjänst
 • Skolungdom
 • Praktikarbete
 • Provanställning i högst sex månader

Provanställning enligt Arkitektavtalet får träffas när syftet är att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Om provanställningen kommer att avslutas innan den övergår till en tillsvidareanställning bör arbetsgivaren ge besked 14 dagar innan provanställningens sista dag.

För provanställning som avslutas i förtid gäller en ömsesidig uppsägningstid om två veckor.

Ett vikariat eller en avtalad visstid kan upphöra av båda parter genom en skriftlig underrättelse. Anställningen upphör då inom en månad efter det att parterna skriftligen underrättat motparten om avsikten med att avbryta anställningen. Möjligheten att avbryta anställningen gäller fram till den tidpunkt då den anställde har en sammanlagd anställningstid om sex månader vid företaget.

Även efter det att 6 månader har passerat kan parterna komma överens om att visstidsanställningen kan sägas upp i förtid.

Kommunal sektor (Allmänna Bestämmelser)

Tidsbegränsade anställningar görs enligt grunderna för LAS med vissa förändringar. Det finns även möjlighet att träffa lokal överenskommelse om andra villkor. Kontakta gärna oss centralt eller den lokala Akademikerklubben för att få veta mer om vad som gäller för just din anställning.

Provanställning i kommunal sektor kan vara högst sex månader och det föreligger ett prövobehov. Provanställningen kan avbrytas med en månads ömsesidig uppsägningstid. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste besked lämnas senast sista dagen av provanställning.

Statlig sektor (Alfa)

Anställningsformer inom den statliga sektorn följer LAS men genom bland annat Anställningsförordningen och Högskoleförordningen får du särskilda möjligheter till tidsbegränsad anställning utöver bestämmelserna i LAS.

Vill du veta mer om vad som gäller för just din anställning, kontakta oss.