Om oss

Sveriges Arkitekter är ett fackförbund och en intresseorganisation som driver Sveriges arkitekters gemensamma frågor – från studietiden och genom hela yrkeslivet. Vi står upp för arkitekternas arbetsvillkor och driver kårens intressen för att åstadkomma vackra, hållbara och välfungerande livsmiljöer.

Arkitektur som möter samtida och framtida behov är den vision som stämman antagit. Det betyder att den är väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar. Vårt slutmål är att arkitekter har en bred och ledande roll i samhällsbyggandet.

Sveriges Arkitekter har över 14 000 medlemmar och företräder drygt 90 procent av de yrkesverksamma inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering. Sveriges Arkitekter är en del av Saco. Vi använder arkitekt som ett samlande namn för både arkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter.

Medlemsbaserad organisation

Sveriges Arkitekter är en medlemsbaserad organisation med en demokratisk beslutsordning. En stämma sammankallas vartannat år. Delegaterna till stämman utses av lokalföreningar i hela landet och arkitektstudenterna som har en egen organisation inom förbundet. Stämman utser ordförande, styrelseledamöter och nämnder som leder verksamheten med stöd av ett kansli.

Det finns nämnder för tävlingar, etik och inval av medlemmar. Tävlingsnämnden utser juryledamöter till arkitekturtävlingar och godkänner tävlingsprogram. Etiska nämnden beslutar om anmälningar om överträdelse av de etiska reglerna. Invalsnämnden bedömer ansökningar om medlemskap av personer som inte utbildats på sedvanligt sätt.

Stämman styr verksamheten genom revidering av stadgar, ett långsiktigt principprogram, etiskt program och regler samt ett verksamhetsprogram för varje mandatperiod.

Sveriges Arkitekter har över 14 000 medlemmar och företräder drygt 90 procent av de yrkesverksamma inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering.

Förutom fackligt arbete och branschutveckling driver förbundet opinionsbildning samt professions och arkitekturfrågor i remissyttranden och andra utspel. Förbundet samlar och förmedlar också information till medlemmarna via nyhetsbrev, webb och två facktidskrifter – tidningen Arkitekten och tidskriften Arkitektur.

Styrelsen utser ledamöter i förbundets akademier, råd och utskott. Styrelsen antar också policyer som förtydligar förbundets synsätt i sakfrågor som riktlinjer för opinionsbildning och remissyttranden och tar fram handlingsplaner för att nå stämmans mål med stöd av kansliet.

Råd och akademier

Akademierna har ett stadgeenligt uppdrag att utveckla de fyra professionernas ämneskunskap om arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur respektive fysisk planering. Råd och utskott arbetar på styrelsens uppdrag med verksamhetsprogrammet och tar med stöd av kansliet fram beslutsunderlag till styrelsen. Även akademierna har uppdrag från styrelsen inom sina sakområden. Akademierna utser också jury till förbundets arkitekturpriser. Till detta kommer de förtroendevalda i de lokala fackklubbarna som utses av sina medlemmar på respektive arbetsplats.

Sammantaget innebär det att omkring 500 medlemmar är involverade i förbundsarbete. Förbundet når också årligen en stor grupp på omkring en femtedel av alla medlemmar som söker rådgivning och förhandlingsstöd, använder förbundets tjänster, eller deltar i kurser och event som arkitekturdagar, planerardagen, Oyster och Arkitekturgalan.

Detta engagemang bland medlemmarna lägger grunden för ett starkt demokratiskt mandat till Sveriges Arkitekter att företräda arkitekterna i samhällsdebatten, ingå branschöverenskommelser och kollektivavtal samt att lämna remissyttranden om lagar och regelverk.

Internationella samarbeten

Sveriges Arkitekter är medlem i flera internationella organisationer som syftar till att representera, främja och stärka arkitektprofessionerna globalt.

Har du frågor om Sveriges Arkitekter?

Kontakta oss