Förhandlingsframställan vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist är en viktig förändring av verksamheten. Det innebär att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt Medbestämmandelagen – MBL.

Förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen enligt MBL 11§ ska äga rum innan beslut fattas och uppsägningsbesked lämnas till berörda. Att säga upp utan att ha förhandlat kan leda till skadestånd.

Om du är arbetsgivare och ska förhandla med Sveriges Arkitekter behöver du i god tid, skriftligen, lämna in en förhandlingsframställan till juristerna på kansliet eller till lokal part om sådan finns.

Förhandlingsframställan ska innehålla följande information:

 • Vad ni vill förhandla om
 • Information om företagets namn
 • Information om ni har ni kollektivavtal eller inte
 • Information i enlighet med MBL 15§ dvs bakgrund och skäl till de planerade uppsägningarna
 • Gärna en organisationsplan utvisande tjänster i nuvarande organisation och en organisationsplan utvisande hur organisationen enligt företagets uppfattning kommer att se ut efter omorganisation.
 • Hur många anställda som enligt er bedömning är berörda och hur många ni är totalt på företaget.
 • Information om någon av Sveriges Arkitekters medlemmar är berörda
 • Lista utvisande samtliga anställda tjänstemän med uppgift om den sammanlagda anställningstiden: Listan sorteras efter den som har längst anställningstid högst upp och kortast längst ner – så kallad Turordningslista. Turordningslistan ska omfatta alla tjänstemän, inte bara medlemmar i Sveriges Arkitekter.
 • En risk och konsekvensanalys där arbetsgivaren ska bedöma om ändringarna medför risk ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Ange när ni i tid tänkt att verkställa /lägga uppsägningarna.
 • Ange gärna även några förslag till tider för förhandling.
 • Är företaget medlem i Almega Innovationsföretagen kontaktar ni dem för ytterligare information och rådgivning.

Först efter att förhandlingen avslutats kan ni överlämna ett formellt uppsägningsbesked till de berörda. Det är tidigast när uppsägningsbeskedet överlämnats som uppsägningstiden börjar löpa.

Förhandlingsframställan skickar du till jurist@arkitekt.se så kommer en av Sveriges Arkitekters jurister att kontakta dig.

OBS! Om du skickar lösenordsskyddade filer kan det ibland bli problem med vårt spamfilter. Om du har skickat en lösenordsskyddad fil, vänligen följ upp om du inte får något svar från oss.