Fackligt förtroendevald i statlig sektor

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, men arbetstagarorganisationer bjuds in för att få en möjlighet till information, lämna synpunkter och på så sätt påverka arbetsgivaren innan beslut fattas. 

MBL, Medbestämmandelagen, ger det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om rätt till information och rätt till förhandling.

En av dina viktigaste uppgifter som facklig förtroendevald är att etablera och upprätthålla kontakten med arbetsgivaren på din arbetsplats. En viktig uppgift för den lokala Saco-S-föreningen (Saco-S-rådet) är därför att i dialog och kommunikation med arbetsgivaren få inflytande i den lokala beslutsprocessen på arbetsplatsen.

Genom MBL, Medbestämmandelagen, ges det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om rätten till förhandlingar och informationsplikt.

Genom Avtalet om samverkan för utveckling har de centrala parterna velat stimulera till en på lokal nivå utvecklad form för fackligt inflytande över verksamhetens utveckling. Avtalet är främst ett ramavtal som understryker syftet med och vikten av ökad samverkan mellan parterna. Avtalet ger också information om hur du på lokal nivå kan utveckla formen och metoden för ett samverkanssystem. Vanligtvis – om än inte nödvändigtvis – ersätter lokala samverkansavtal ofta delar av den informations- och förhandlingsskyldighet som arbetsgivaren åläggs genom MBL. Olika lösningar finns, varför man i varje enskilt fall har att utgå ifrån eventuellt lokalt samverkansavtal vid myndighet.

Saco-S – vad är det?

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och består av 21 Sacoförbund. Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

De 21 Sacoförbunden som utgör Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

På Saco-S webbplats hittar du aktuell information, avtal, med mera.

Lokalt förtroendevalda

På statliga arbetsplatser finns lokalföreningar som sköter det lokala fackliga arbetet. Som medlem i Sveriges Arkitekter ingår du i Saco-S lokalförening och du blir företrädd av lokalföreningen.

Kontaktförbundet

Kontaktförbundet är som regel det största förbundet på en statlig arbetsplats. Där kan du få hjälp med att utforma kallelser till medlemmarna, utarbeta stadgar och annat i samband med bildandet av föreningen.