Fackligt förtroendevald i kommunal sektor

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, men arbetstagarorganisationer bjuds in för att få en möjlighet till information, lämna synpunkter och på så sätt påverka arbetsgivaren innan beslut fattas.

MBL, Medbestämmandelagen, ger det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om rätt till information, rätt till förhandling och kollektivavtal.

Centralt avtal om samverkan: FAS 05

FAS står för Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Regioner – SKR, och de centrala fackliga organisationerna inom den kommunala sektorn.

Samverkan är ett sätt att förena och utveckla Medbestämmandelagens regler om information och förhandling med arbetsmiljölagens bestämmelser. Att samverka är att göra arbetsklimatet mindre formellt och mer demokratiskt. Att samverka innebär att vi skapar förutsättningar för allas möjlighet att delta och påverka.

Samverkansavtal

Samverkansavtal är ett kollektivavtal som oftast ersätter delar av den informations- och förhandlingsskyldighet som arbetsgivaren åläggs enligt MBL.

Oavsett om formerna mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen regleras av MBL eller av ett samverkansavtal är det viktigt med goda relationer mellan parterna. Utan goda relationer minskar möjligheterna för arbetstagarorganisationen att verkligen kunna påverka arbetsgivaren innan de fattar sitt beslut. Ju tidigare parterna börjar tala med varandra i en process desto större möjlighet finns det att det blir ett beslut som gagnar verksamheten.

Lokalt samverkansavtal

Ett lokalt samverkansavtal är oftast förhandlat av Sacoråd, men påskrivet av varje förbund – vilket är en förutsättning för att det ska gälla. Lokala samverkansavtal inom den kommunala sektorn bygger på FAS 05, MBL och Arbetsmiljölagen, AML. Dessa lokala kollektivavtal är anpassade efter olika arbetsgivare och ser därför olika ut.

Samverkan i praktiken

Samverkan är ett sätt att få medarbetarna aktiva i diskussioner som gäller hälsa, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Genom att träffa lokalt samverkansavtal uttrycker de lokala parterna en gemensam ambition och en modell för hur arbetet ska gå till.

Samverkan har fokus på utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar där alla medarbetare kan vara delaktiga och har möjlighet att direkt påverka sin arbetssituation. Detta innebär att våra medlemmar får ett större inflytande.

Samverkan sker även på ett verksamhetsövergripande plan i samverkansgrupper som består av representanter från arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Din roll som förtroendevald i samverkanssystemet

Din roll som lokal förtroendevald i kommunen innebär framför allt att vara aktiv i samverkansgrupperna.

Det är vanligt att Sacoförbunden lokalt organiserar sig i så kallade Sacoråd, där varje förbund kan finnas representerat. Sacorådet brukar representera Sacomedlemmarna i frågor som är verksamhetsövergripande vilket framförallt sker i central samverkan.

TIPS!

Gå med i Facebookgruppen för fackligt förtroendevalda arkitekter i kommuner.