Att bli anställd

Vad ska du tänka på när du blir erbjuden en anställning? Här får du svar på allmänna frågor som avtal, villkor och anställningsformer.

Anställningsavtal

Enligt lag måste arbetsgivare bekräfta anställningsvillkoren skriftligt för alla anställningar längre än en månad. Bästa sättet att göra detta är via ett ömsesidigt anställningsavtal. För att undvika oklarheter, skriv också ett anställningsavtal för anställningar som varar kortare än en månad!

Anställningsvillkor

Är arbetsgivaren ett privat företag, ta reda på om företaget har kollektivavtal. Avtalet garanterar att du får marknadens normala anställningsvillkor, exempelvis övertidsersättning. Ett viktigt inslag i kollektivavtalet är att de anställda omfattas av pensionsförsäkring (ITP) och att företaget är anslutet till Trygghetsrådet. Saknar företaget kollektivavtal måste du se till att du får ett enskilt anställningsavtal som ger dig liknande förmåner som kollektivavtalet (exklusive anslutning till Trygghetsrådet, som inte går att få utan kollektivavtal).

Anställningsformer

Anställningsformer regleras i LAS, Lagen om anställningsskydd och i kollektivavtal. Huvudregeln enligt LAS är att anställningen gäller tills vidare om inte annat avtalats. Din anställning avbryts bara om du själv säger upp dig eller om du blir uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren. Detsamma gäller för tillsvidareanställning enligt de kollektivavtal som din anställning kan omfattas av.

Visstids- och deltidsanställda ska ha samma villkor och rättigheter som tillsvidareanställda, om inte annat är sakligt motiverat. Diskriminering är förbjuden i lag. Det gäller exempelvis rätten till semester, tjänstepension och övriga förmåner på arbetsplatsen, friskvård, företagshälsovård med mera.

Tidsbegränsade anställningsformer

Följande tidsbegränsade anställningsformer finns enligt lag:

 • Särskild visstidsanställning
 • Vikariat, vilket innebär att man ersätter någon eller några lediga arbetstagare
 • Säsongsarbete

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om personen har varit anställd mer än tolv månader under en femårsperiod. Visstidsanställningar övergår också till tillsvidareanställningar då arbetsgivaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. Arbetstagare som har haft särskild visstidsanställning i mer än nio månader har företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

Arbetar du i en privat verksamhet som omfattas av Arkitektavtalet gäller fortfarande avtalets regler om omvandling, 36 månader. Avtalet innehåller vissa regler som är sämre än lagen för den anställde, men i gengäld får de anställda till exempel garanterad tjänstepension (ITP) och extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet.

Enligt lag får en provanställning inte vara längre än sex månader. Om arbetsgivaren vill avbryta din provanställning eller avsluta den utan att den övergår i tillsvidareanställning ska han eller hon underrätta dig om det minst två veckor i förväg och senast när din provanställning går ut. Om arbetsgivaren inte gör det kommer din provanställning automatiskt att övergå i en tillsvidareanställning.

Uppsägningstid för tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett start- och ett slutdatum.

Det finns självklart möjlighet att avtala om att visstidsanställningen är uppsägningsbar.

Det förekommer framförallt två typfall där tidsbegränsade anställningen är uppsägningsbar ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum” och ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. .

I båda fallen kan alltså dessa anställningar upphöra innan ”sistadatum”, men i det första fallet på grund av att den är uppsägningsbar och i det andra fallet på grund av att förutsättningarna för visstidsanställningen upphör (den man vikarierar för kommer tillbaka). Om arbetsgivaren har gjort ditt kontrakt uppsägningsbart, så har du också rätt att avsluta det med minst en månads uppsägningstid.

Tidbegränsade anställningar enligt kollektivavtal

Privat sektor, enligt Arkitektavtalet  från 2020

Arbetsgivare och medarbetare kan komma överens om en tidsbegränsad anställningsform i följande fall:

 • För avtalad visstid
 • Vikariat
 • Arbetstagare har fyllt 65 år (ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen)
 • För säsongsarbete
 • Doktorandtjänst
 • Skolungdom
 • Praktikarbete
 • Provanställning i högst sex månader

Provanställning enligt Arkitektavtalet får träffas när syftet är att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Provanställning får vara max 6 månader (kan förlängas om den anställde varit frånvarande under under prövotiden) Om provanställningen kommer att avslutas innan den övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren ge besked 14 dagar innan provanställningens sista dag.

För provanställning som avslutas i förtid gäller en ömsesidig uppsägningstid om två veckor.

Ett vikariat eller en avtalad visstid kan upphöra av båda parter genom en skriftlig underrättelse. Anställningen upphör då inom en månad efter det att parterna skriftligen underrättat motparten om avsikten med att avbryta anställningen. Möjligheten att avbryta anställningen gäller fram till den tidpunkt då den anställde har en sammanlagd anställningstid om sex månader vid företaget.

Även efter det att 6 månader har passerat kan parterna komma överens om att visstidsanställningen kan sägas upp i förtid.

Kommunal sektor, enligt Allmänna Bestämmelser

Tidsbegränsade anställningar görs enligt grunderna för LAS med vissa förändringar. Det finns även möjlighet att träffa en lokal överenskommelse om andra villkor. Konvertering till en tillsvidareanställning sker efter 12 månaders anställning i särskild visstidsanställning. Konverteringsreglerna för särskild visstidsanställning tillämpas fullt ut från 1 oktober 2023. Konverteringsregeln 18 månader kommer att fortsätta att gälla för vikariat. Kontakta gärna oss i Sveriges Arkitekters medlemsservice eller den lokala akademikerklubben för att få veta mer om vad som gäller för just din anställning.

Provanställning i kommunal sektor kan vara högst sex månader och det föreligger ett prövobehov. Provanställningen kan avbrytas med en månads ömsesidig uppsägningstid. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste besked lämnas senast sista dagen av provanställning.

Statlig sektor, enligt Villkorsavtal-T

Anställningsformer inom den statliga sektorn följer LAS men genom bland annat Anställningsförordningen och Högskoleförordningen får du särskilda möjligheter till tidsbegränsad anställning utöver bestämmelserna i LAS.
Vill du veta mer om vad som gäller för just din anställning, kontakta oss.