Din arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Alla de faktorer som påverkar oss fysiskt och psykiskt i arbetslivet är arbetsmiljö. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar återfinns i Arbetsmiljölagen (AML)Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Arbetsgivare med fler än tio anställda är skyldiga att ha en dokumenterad Arbetsmiljöpolicy och rutiner (exempelvis introduktion av nyanställda, rehabilitering och arbetsanpassning, rutiner vid sjukskrivning och kontakt med företagshälsovård). Både policyn och rutiner ska ses över med lämpliga intervall.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet fungerar. Det gör arbetsgivaren genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetsgivaren ska kunna upptäcka risker och brister i arbetsmiljön ska arbetsgivaren samverka med skyddsombud och arbetstagare. Skyddsombudens främsta uppgift är att övervaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav. Skyddsombud har rätt att stoppa arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda och innebära fara för liv och hälsa.

Arbetsmiljön brukar ofta delas in i fysisk och psykosocial (psykisk och social) arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö är exempelvis arbetsplatsens utformning såsom belysning, luftkvalitet, ventilation, buller och inredning och utrustning. Medan psykisk arbetsmiljö mer handlar om arbetstagarens upplevelse och tolkning av sin arbetssituation utifrån samspelet mellan medarbetarna på arbetsplatsen. Exempel är negativ stress, dåligt arbetsklimat, hög arbetsbelastning, konflikter, kränkningar, trakasserier och oro inför förändringar.