Arkitekt med annan utbildning och kompetens

Du som saknar formell arkitektutbildning eller inte har en komplett arkitektutbildning måste visa att du genom annan akademisk utbildning i kombination med yrkeserfarenhet förvärvat motsvarande kompetens.

 • För medlemskap är nivån minst en kandidatexamen på en arkitektutbildning.
 • För yrkestitel krävs dessutom motsvarande en masterexamen och två års yrkeserfarenhet.

Ansöker du om medlemskap och yrkestitel samtidigt kan samma handlingar användas för båda ansökningarna.

Vid beredningen av din ansökan görs en sammantagen helhetsbedömning av din kompetens som arkitekt enligt kraven i Sveriges Arkitekters utbildningspolicy.

Att tänka på när du söker medlemskap och/eller yrkestitel och inte har en fullständig formell arkitektutbildning

OBS! Har du gått en masterutbildning som motsvarar en master i arkitektur, är det nu lättare bli medlem i Sveriges Arkitekter och ansöka om yrkestitel.

Vid beredningen av din ansökan görs en sammantagen helhetsbedömning av din kompetens som arkitekt enligt kraven i Sveriges Arkitekters utbildningspolicy. Av ansökan ska din självständiga insats framgå i de projekt du redovisar. Det ska också framgå hur du har tillämpat ett utforskande arbetssätt, hur du arbetat avseende analys, syntes och reflektion samt hur du kommunicerat gestaltningsmässiga ställningstaganden.

När bedömningen av din kompetens görs är följande aspekter av betydelse, det är därför viktigt att du visar arkitektkompetens inom de flesta av dessa områden:

A – Färdigheter

 • Förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, rumsligt gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer i relevanta skalor med hänsyn till olika krav.
 • Visa förmåga att med ett utforskande arbetssätt gestalta förslag relevanta för uppdraget och därmed självständigt identifiera, formulera och lösa design‐ och gestaltningsmässiga problem inom ditt professionsområde.
 • Förmåga att kommunicera en rumslig gestaltning för uppgiften passande sätt
  – erfarenhet av att arbeta i grupper med många olika kompetenser.

B – Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förmåga att inom huvudområdet för professionsinriktningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • Förståelse av arkitektyrket och arkitektens roll i samhället.

C – Kunskap och förståelse

 • Kunskap om professionsområdets vetenskapliga och konstnärliga grund.
 • Kunnande om och förståelse för arkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder, ekonomi och författningar som påverkar dessa.
 • Kunskap om biologiska och fysikaliska förhållanden, tekniska principer, material och konstruktion.
 • Kunskap om samspelet mellan människor, landskapet och den byggda miljön och hur vi påverkas av rummets organisering och gestaltning.

Lämna in följande handlingar

Av ansökan måste din egen kompetens och förmåga som arkitekt framgå, det är därför viktigt att du beskriver din självständiga insats som arkitekt i CV, förteckning över relevanta arbeten och projektportfölj.

 • Vidimerade kopior av examensbevis och/eller betygsutdrag från dina akademiska studier.
 • Intyg från eventuella andra relevanta studier.
 • CV och andra intyg som du anser stöder din ansökan. Det kan exempelvis vara intyg från yrkesverksamhet eller från referenspersoner. Referenspersoner ska kunna intyga de uppgifter du lämnar i ansökan.
 • Förteckning över relevanta arbeten där det framgår på vilket sätt du har bidragit till projekten.
 • Portfölj med projekt presenterade på högst fem planscher i A3-format. Av presentationen ska din självständiga insats som arkitekt framgå.
 • Du som söker medlemskap som inredningsarkitekt måste även bifoga material som beskriver din konstnärliga förmåga.

Glöm inte att även gå med i a-kassan

Kom ihåg att även gå med i Akademikernas A-kassa . Som ett av villkoren för att du ska omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring är det obligatoriskt att du även är med i just Akademikernas A-kassa och ingen annan a-kassa. A-kassemedlemskapet är ett separat medlemskap från medlemskapet i Sveriges Arkitekter.

Läs mer om varför du ska vara med i både facket och a-kassan.