Verksamhetsberättelse 2019–2020

Verksamhetsberättelse 2019–2020 för Sveriges Arkitekter Skåne.

Styrelsearbetet

Sveriges Arkitekter Skåne har under verksamhetsperioden 2019–2020 haft 16 styrelsemöten samt 4 möten för verksamhetsplanering. Sveriges Arkitekter Skånes styrelse består av 11 medlemmar inklusive studentrepresentanter från LTH och SLU som byts varje år, samt en representant från Senior-Arkitekterna. Medlemmarna, som arbetar ideellt, har olika roller men arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra i genomförandet av lokalföreningens olika aktiviteter. Styrelsemötena har hållits med regelbundenhet, och under 2020 har de flesta hållits digitalt. De fungerar både som koordinerings- och
informationsforum samt spånar- och utvärderingsforum för aktiviteterna, samarbeten, utveckling och det ekonomiska läget.

Under 2020 har styrelsen förbättrat och utvecklat rutiner kring det administrativa arbetet. Till exempel har vi en utvecklad manual för hur ABAR arrangeras, vi har skrivit ett letter of intent med Form Design Center kring det gemensamma samarbetet. Vidare har en verksamhetsplan tagits fram, som ska aktualiseras årligen. Styrelsen har beslutat att fortsätt att sponsra Architecture Film Festivalen Lund och SPARK (Samverkansplattform för arkitektur och konst).

Styrelsearbetets fokus under 2019 har varit lokalföreningens aktiviteter såsom ABAR:er, studiebesök arrangerade av SeniorArkitekterna, deltagande i Arkitekturdagarna och sponsring av Archifilm, deltagande i juryarbeten med mera. Vi har valt att efter några av ABAR:erna skriva reflekterande artiklar. Detta för att alla våra medlemmar ska kunna ta del av föreläsningarna.

Under 2020 har verksamheten starkt påverkats av pandemin. Detta har inneburit att vi enbart har kunnat genomföra två ABAR:er samt deltagit i Arkitekturdagarna. Vi har genomfört sex studiebesök 2019 och ett 2020 med SeniorArkitekterna. Vidare har vi utvecklat konceptet ”Tre om”.

ABAR 2019

Sveriges Arkitekter Skåne har under verksamhetsperioden 2019 fortsatt den lyckade satsning på våra ABAR:er, som består av föreläsningskvällar med mingel, på Form/Design Center i Malmö. Detta är den mest synliga delen av vår verksamhet och kvällarna är öppna för alla intresserade att besöka. ABAR har alltid varit ett evenemang öppet för alla intresserade och en grundläggande del i konceptet är att det förblir öppet för alla som är intresserade av det aktuella ämnet.

Vi har under 2019 arrangerat 9 ABAR:er, med aktuella ämnen och fokus på hållbarhet. Precis som tidigare perioder har vi fortsatt att erbjuda längre föreläsningar av kända internationella namn och samtidigt satsat på ABAR-kvällar där ett aktuellt ämne diskuteras ur ett lokalt perspektiv i flera korta
föreläsningar.

I samband med årsmötet visades prisbelönt Skånsk arkitektur från 2018. Vi presenterade utställningen Prints Projection & Woodlands Sweden. Vidare presenterade Sienaprisvinnarna Jubileumsparken i Göteborg. Brunnshög visades av företrädare från Lunds kommun som också hade en stadsvandring i området. Phineas Harper var vår inbjudna föreläsare under Arkitekturdagarna, han föreläste på temat Architecture of Degrowth. En tankeväckande föreläsning om framtiden. De nominerade till Skånes
arkitekturpris 2019 presenterade sina projekt. Julia Svensson, kulturchef på SDS, samtalade med Marcus Horning, Malmö stadsbyggnadsdirektör, om Malmö strategier. Slutligen höll vi medlemsmöte plus ABAR med presentationer från lokala arkitektkontor på temat Architects Declare – Sharing is caring.

Phineas Harper talar på Arkitekturdagarna i Malmö 2019.
Julia Svensson och Markus Horning.

ABAR 2020

Under verksamhetsåret 2020 har vi arrangerat två ABAR:er. Dels hölls en ABAR som en introduktion till utställningen Refine/Define på Form/Design Center med Londonarkitekten Susannah Hagan och prefekt Tomas Tägil, arkitekturskolan Lund, som reflekterade över vad en arkitektur är som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext. Hur är den förankrad och hur har den respekt för sin historia samtidigt är innovativ och ett uttryck för sin samtid.

Vi hann också med en ABAR som handlade om Miljonprogrammet i framtiden med både nationella och lokala exempel. Lindängens metodutveckling och programstyrning för större effekt och genomslagskraft i Malmö stads organisation beskrevs. Spridd arkitekter beskrev exemplet Fittja, dess renovering av miljonprogrammet med bra dialoger och högt kvarboende.

Slutligen berättade Disorder om Amiralstaden där tankarna bakom lokal involvering, ABC beskrevs. Olika tillfälliga lösningar för attraktiva utemiljöer togs fram tillsammans med barn och ungdomar. Under Arkitekturdagarna föreläste Reinder Bakken och Hester van Dijk, Overtreders W på temat Circular Design och Arkitektur. Föreläsningen streamades och kan ses i efterhand.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Sveriges Arkitekter Skåne ABAR. Reinder Bakker and Hester van Dijk, Overtreders W.

Tre om

En viktig diskussion under pandemin har varit hur vi kan utveckla vår mötesplats ABAR för att kunna anpassa mötet till restriktioner om antalet deltagare under pandemin, men också för att kunna nå fler medlemmar. Vi har provat ett koncept ”Tre om”, ett fördjupat diskussionsforum där en moderator tillsammans med tre inbjudna gäster diskuterar en specifik fråga.

Temat för de olika ”Tre om” ska hänga samman. På mötet bjuds ett begränsat antal åhörare in. Evenemanget streamas och kan ses av alla våra medlemmar. Mötena hålls på Form/Design Center.

Under 2020 har vi hållit ett ”Tre om” möte på temat Arkitektur och konst. Under hösten ställde beslöt vi att skjuta upp fortsatta samtal med hänvisning till de nya begränsningar som infördes på grund av pandemin. Mötesformen kommer att fortsätta under 2021 och vara ett komplement till ABAR.

Seniorerna i Skåneregionen

Seniorarkitekterna på besök i Växjö.
Seniorarkitekterna på besök i Växjö.

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamheten med många välbesökta och uppskattade studiebesök. De är öppna för alla medlemmar.

Under 2019 genomförde vi sex studiebesök. Varav ett var på nya kulturinstitutionen BLOX i Köpenhamn, ett centrum för de danska arkitekterna. En presentation av utbyggnadsplanerna för Malmö SUS gjordes med fokus på dess genomgripande omdaning i miljardklassen. En dag med fokus på Limhamns Sjöstad genomfördes där planerna, visionerna och förebilder redogjordes och studerades. En vacker septemberdag gick turen till Ven med bland annat Tycho Brahes Uraniborg. Växjö imponerade med både deras arbete med sjörestaurering och vattenflöden, höghusbyggande i trä och riksintresset rutnätsstaden. Problematiken med höjda vattennivåer diskuterades även i Skanör och Falsterbo, men även Per Fribergs sommarhus och Josef Franks villor intresserade.

Under 2020 genom fördes ett studiebesök och det gick till Eslöv. Flygfabriken Blackwing och Medborgarhuset besöktes och därefter berättades det om Eslövs historia och nutid samt om översiktsplanen.

Samarbeten

Samarbete med andra aktörer är centralt för vår verksamhet. Exempelvis är samarbetet med Sveriges Arkitekters regionala kontor i Malmö viktigt, med regelbundna möten och avstämningar, liksom det med Form/Design Center.

Vi stöttar och/eller samarbetar med icke vinstdrivande arkitekturinitiativ som bidrar till kunskap, inspiration och nätverksbyggande för branschen. Beslut om samverkan tas av styrelsen och prövas från fall till fall.

Under 2019 och 2020 har vi stöttat Architecture Film Festival Lund, en lokal arkitekturfilmfestival med ett stort antal internationella filmare. Syftet är att illustrera och tillgängliggöra upplevelsen av rum och arkitektur. Vidare har vi stöttat SPARK, en nybildad samverkansplattform för konst, arkitektur och akademi.

Representation

Ordföranden deltar årligen i juryn för Lunds stadsbyggnadspris, Malmös stadsbyggnadspris samt Region Skånes arkitekturpris.

Ekonomi

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter som Sveriges Arkitekter fakturerar tillsammans med sina medlemsavgifter. Utgifterna består av finansiering av ovan nämnda arrangemang, administration och kommunikation kring dessa. Kostnaderna varierar mellan åren beroende på vilka projekt som drivs, och vilka föreläsare som engageras på ABAR:er och ”Tre om”. Över tid ska intäkter och utgifter gå jämt upp. Pandemin har inneburit att kostnaderna liksom verksamheten varit mycket begränsad under 2020. Detta skapar möjligheter för lite större åtaganden de närmaste åren utan att avgiften behöver höjas. 2019 hade föreningen 1 797 medlemmar och ett överskott på 115 000 kr. 2020 var medlemsantalet 1 864 och överskottet 255 000. Se i övrigt den ekonomiska redovisningen.

Styrelsen 2019–2020

 • Agneta Hammer, ordförande
 • Julia Boström, sekreterare
 • Kerstin Torseke Hultén, kassör
 • Werner Nystrand, evenemangsansvarig
 • Max Gerthel, kommunikationsansvarig
 • André Lundin, (from nov 2019) bitr. kommunikationsansvarig
 • Birgitta Ramdell, (from nov 2019) ledamot
 • Angelica Åkerman, ledamot
 • Anders Ekholm, seniorarkitekterna
 • André Lundin, (tom nov 2019) LTH studentrepresentant
 • Johanna Frohm, SLU studentrepresentant