Arbetsgrupper

Sveriges Arkitekter byggs av sina medlemmar. Ett antal förtroendevalda driver olika angelägna frågor i nämnder, utskott och nätverk.

  • Arkitekt(h)en var Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det bildades under våren 2015 och avslutade sitt arbete 2020 efter att ha tagit fram en policy för inkludering och likabehandling.
  • Arkitektur och barnrådet. Rådets huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn (tidigare Arkis).
  • Företagarrådet. Rådets huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till styrelsen när det gäller bransch- och företagarfrågor.
  • Kulturmiljörådet. Ett nyinstiftat råd som bildades 2021. Det ska jobba fram en handlingsplan för att kulturmiljöfrågorna ska få största möjliga genomslagskraft i förbundet.
  • Utbildningsutskottet. Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar.