Arbetsgrupper - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter byggs av sina medlemmar. Ett antal förtroendevalda driver olika angelägna frågor i nämnder, utskott och nätverk.


ARKiS Arkitektur i skolan

ARKiS Arkitektur i Skolan är ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets...

Utbildnings- och forskningsutskottet

Sveriges Arkitekters utbildnings- och forskningsutskott bevakar frågor kring grundutbildning, utbildningspraktik, vidareutbildning och forskning. På uppdrag av styrelsen ansvarar utskottet för bästa möjliga förutsättningar för inhämtning, underhåll och utveckling av arkitekters...

Tävlingsnämnden

Tävlingsnämnden ansvarar för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet, främst genom att granska tävlingsprogram, utse ledamöter i tävlingsjuryer och verka för att arkitekttävlingsverksamheten utvecklas kvalitativt. Ledamöterna är förbundsmedlemmar som valdes på stämman för...

Invalsnämnden

Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler. Den utgörs av medlemmar och valdes av förbundsstämman för 2015–16.

Etiska nämnden

Etiska nämndens uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter. Den utgörs av medlemmar i förbundet och väljs av stämman för 2015–16.