Så anmäler du en arbetsskada

Varje år drabbas ett stort antal människor av arbetsskador. Så här anmäler du och din arbetsgivare en arbetsskada.

Uppstår skada under resa till eller från arbetet så räknas även detta som arbetsskada. Om en arbetstagare skadar sig i arbetet ska arbetsgivaren omedelbart anmäla alla skador, även skador som uppstår på resa till eller från arbetet, till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador. Allvarliga skador och tillbud vid resor i tjänsten ska i vissa fall anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan kan leda till att arbetstagaren får en viss ersättning från Försäkringskassan. Det är viktigt att anmälan sker i samråd med skyddsombudet.

Arbetsskadeförsäkringen (LAF) är en lagstadgad försäkring. Den omfattar alla som arbetar i Sverige. Du kan vara fast eller tillfälligt anställd, egen företagare eller arbeta på uppdragsbasis. Även du som studerar har rätt till ersättning om utbildningen är sådan att den medför ökade risker för arbetsskada. Skulle du skada dig så allvarligt att du avlider, har din familj rätt till ersättning.

Men försäkringen ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader du antagligen har. Därför finns det ytterligare en försäkring i kollektivavtalen som heter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Förutom att komplettera lagens skydd, kan TFA också ge olika former av ersättning för personligt lidande vid en arbetsskada. Försäkringsgivare är AFA försäkring.

För att TFA ska gälla för dig måste din arbetsgivare ha tecknat ett kollektivavtal där TFA ingår. Också arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna TFA för sina anställda. Olika försäkringsplaner gäller beroende på om du är statligt anställd, arbetar inom kommunal eller privat sektor. Kontakta din arbetsgivare eller oss om du vill veta mer om vad som gäller för dig. Kom ihåg att du måste själv ansöka om ersättning.