LOKAL FACKLIG FÖRETRÄDARE

Var med och påverka – bli fackligt förtroendevald

Var med och påverka din arbetsplats. Genom att bli fackligt förtroendevald får du möjlighet att göra skillnad i frågor som är viktiga för dig och dina kollegor.

Att vara fackligt förtroendevald innebär att du får förtroende att företräda dina kollegor på din arbetsplats. Din roll är att lyssna på andra som också är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Du tar åsikter vidare, för deras talan och påverkar i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsvillkor och verksamhetsutveckling. Du blir Sveriges Arkitekters ansikte utåt, både mot arbetsgivaren och mot dina kollegor som ännu inte är medlemmar

Tre skäl att bli fackligt förtroendevald

Foto: Sören Andersson.
 1. Du får koll och förståelse
  Att vara fackligt förtroendevald ger dig bättre förståelse för din arbetsplats och dess verksamhet eftersom du ofta får tillgång till information om beslut och förändringar inom organisationen innan de genomförs. Det ger dig en unik inblick i hur beslut fattas och vilka faktorer som leder fram till dem. Du får också en djupare insikt i medarbetarnas syn på arbetsplatsen, deras behov och förväntningar.
 2. Du breddar ditt nätverk
  I din roll kommer du att interagera med personer på olika positioner inom organisationen. Det ger dig en mångsidig bild av verksamheten och ger dig möjlighet att vidga ditt sociala nätverk både på din arbetsplats och med andra förtroendevalda runtom i landet.
 3. Du stärker din kompetens
  Att arbeta lokalfackligt utvecklar dina kompetenser inom kommunikation, arbetsrätt och förhandling. Du får en ökad förståelse för verksamheten som inte bara är värdefull i din roll som förtroendevald, utan kan också vara en tillgång i din egen professionella karriär och utveckling. Att ha koll på hur hela organisationen fungerar kan ge dig en starkare position och göra dig till en mer värdefull medarbetare. Det är inte ovanligt att engagerade fackligt företrädare rekryteras till chefsjobb.

Vad förväntas jag göra som förtroendevald?

Att vara förtroendevald kan handlar om att hantera alla typer av frågor som rör relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare på en arbetsplats. Det kan vara att förhandla om verksamhetsförändringar som rör delar eller hela arbetsplatsen, frågor som förändringar av kontorslokaler eller hur ofta man ska få arbeta på distans. Ibland kan du få stötta en enskild medlem, kanske i en förhandling eller som stöd i samtal med chefen. I de fallen får du gärna kontakta en av juristerna på Sveriges Arkitekters kansli för rådgivning.

En annan uppgift är att företräda och stödja medlemmarna vid lönerevisioner. På sidan Din lön hittar du aktuella löneavtal, statistik, med mera.

Rekrytera nya medlemmar

En viktig uppgift är att rekrytera nya medlemmar till Sveriges Arkitekter. Som fackligt förtroendevald företräder du endast dina kollegor som är medlemmar i förbundet* och ju fler ni är desto starkare röst blir ni. Kontakta nyanställda och fråga om de vill medlemmar, om de inte redan är det. Och prata med de som inte är medlemmar och berätta om fördelarna med medlemskap i fackförbund i allmänhet och i Sveriges Arkitekter i synnerhet.

*Undantag finns i till exempel statlig verksamhet där man ofta har Saco-S-föreningar som representerar samtliga som är medlemmar i ett Sacoförbund.

Tips!

Ta aldrig på dig större ansvar än vad du har kunskap för. Ärenden som handlar om en kollega kan ibland vara svåra att hantera lokalt. Tveka därför inte att kontakta Sveriges Arkitekters jurister för rådgivning om hur olika ärenden kan hanteras.

Vad behöver jag kunna?

Du behöver känna engagemang för din arbetsplats och vilja representera dina kollegor. De övriga kunskaper som du behöver lär du dig av Sveriges Arkitekters jurister. De är specialister på förhandling, rådgivning och utredning kring frågor som rör just arkitekternas vardag och arbetssituation. De ordnar utbildningar i det fackliga arbetets grunder, som arbetsmiljö, förhandlingar och arbetsrätt. Och du kan alltid höra av dig och ställa frågor.

Att vara fackligt förtroendevald ger dig bättre förståelse för din arbetsplats och dess verksamhet eftersom du ofta får tillgång till information om beslut och förändringar inom organisationen innan de genomförs.

Hur går det till rent praktiskt?

Lokalfackligt arbete sker genom en klubb eller förening på din arbetsplats. Finns det ingen sådan, och ni är minst tre kollegor som är medlemmar i Sveriges Arkitekter, kan ni bilda en. Alla som är medlemmar på arbetsplatsen får vara med och välja personer till en styrelse som sedan företräder samtliga medlemmar. Styrelsen tar in synpunkter från övriga medlemmar genom till exempel medlemsmöten och representerar sedan er alla i möten med arbetsgivaren.

När ni har startat klubben har ni på så sätt blivit en legitim motpart till er arbetsgivare, vilket också gör att era chefer ska förhandla med er om frågor som är viktiga för verksamheten. Hur det ska gå till regleras i Lagen om medbestämmande i arbetslivet – MBL. Där regleras till exempel när arbetsgivaren är skyldig att förhandla med er och när er klubb kan väcka frågor som ni vill tala med era chefer om.

En grundförutsättning för att kunna skapa en klubb är dock att arbetsplatsen du jobbar på har kollektivavtal. Om du arbetar kommunalt eller statligt finns alltid kollektivavtal, men situationen kan se annorlunda ut om du arbetar i ett privat företag. Är du osäker på vad som gäller på just din arbetsplats, kontakta din arbetsgivare eller oss på Sveriges Arkitekter.

Bra att veta, om du jobbar i kommunal sektor, är att du kan bli vald till fackligt förtroendevald även om ni saknar en klubb.

Tips!

Läs mer om hur det går till att starta en klubb på din arbetsplats. Det är inte svårt och du får hjälp av juristerna på Sveriges Arkitekter.

Hur ska jag hinna med?

Som facklig förtroendevald omfattas du Förtroendemannalagen – FML. Det innebär att du har rätt att arbeta med fackliga frågor under arbetstid. Din arbetsgivare får helt enkelt inte neka dig att arbeta en viss tid med fackliga frågor. Hur mycket tid du kan använda beror på hur många medlemmar som är anslutna på arbetsplatsen. Hur mycket tid du behöver avsätta beror också på vad som händer på din arbetsplats.

Rätt till ledighet för utbildning

Kurs på Sveriges Arkitekters kansli. Foto: Anders Regnell

Som förtroendevald har du också rätt att vara ledig (utan löneavdrag) för att delta i utbildningar som krävs för ditt uppdrag. Sveriges Arkitekters fackliga grundkurs är en bra start. Alla våra fackliga kurser hittar du i vår kurskalender, filtrera efter namn, datum eller ort, leta reda på den kurs du vill gå och anmäl dig enkelt på webben.

För att du ska kunna representera medlemmarna på ett bra sätt bör du känna till vilka lagar och avtal som styr det fackliga arbetet. MBL, Medbestämmandelagen, ger det grundläggande stödet för ditt fackliga arbete. Om du arbetar på en kommun, verk eller myndighet kan ni ha ett samverkansavtal som är bra att känna till.

Förtroendemannalagen – det här gäller

När du blivit vald att företräda medlemmarna på arbetsplatsen omfattas du av Lagen om facklig förtroendeman, Förtroendemannalagen, som reglerar dina rättigheter och skyldigheter. Lagen säger i korthet:

 • Arbetsgivaren ska veta att du är fackligt förtroendevald. Den som blir vald ska därför anmäla detta till arbetsgivaren.
 • Du har rätt att vara ledig från din tjänst för fackligt arbete, till exempel förberedelser, förhandlingar, samverkansmöten och fackliga utbildningar.
 • Det finns oftast inga uttalade begränsningar för hur mycket tid du kan ta i anspråk för fackligt arbete. Den tid du lägger ner ska vara rimlig i förhållande till uppdragets storlek, vilket varierar från arbetsplats till arbetsplats.
 • Det finns också kollektivavtal som ytterligare reglerar förtroendevaldas ställning på arbetsplatsen.

Vad säger min chef om jag blir fackligt aktiv?

Förutom att din arbetsgivare inte har rätt att hindra dig att arbeta fackligt finns det också många chefer som uppskattar att ha en facklig motpart att diskutera verksamhetsfrågor med. De ser det som en bra möjlighet att få in arbetstagarnas synpunkter inför viktiga beslut. Fackligt arbete handlar mycket om att bidra med kunskap och kompetens för att arbetsgivaren ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Det är alltid arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, men med en bra dialog med facket är chansen att större att skapa en framgångsrik och attraktiv arbetsplats. Nöjda medarbetare presterar alltid bättre än de som upplever att de saknar inflytande över sin arbetssituation.

Det är bra på mitt jobb, då behövs väl inte facket?

Det är förstås toppen om allt är frid och fröjd. Så länge ni är överens så behövs inga avtal och överenskommelser. Problemet uppstår när ni inte är överens om allt. En viktig aspekt med just facklig verksamhet är att en facklig klubb ger “partsställning” om ni skulle bli oense i en arbetsrelaterad fråga – det som brukar kallas för en arbetsrättslig tvist.

Med partsställning menas att facket har den formella rätten att representera de anställda i förhandlingar och tvister med arbetsgivaren. Det är bland annat därför det är viktigt att vara medlem i Sveriges Arkitekter innan man behöver juridisk hjälp. För du som förtroendevald, eller juristerna på kansliet, har inte rätt att hjälpa till om de inte var part i målet när tvisten uppstod.

Läs mer om hur det är att vara LFF i olika sektorer: