Arbetsplatsa

Arbetsplatsa är en digital och kostnadsfri kurs som riktar sig till dig som arbetar i en anställande roll på arkitektkontor eller kommun. Den syftar till att medvetandegöra HR och arbetsgivare om de specifika utmaningar utlandsfödda arkitekter står inför på svenska arbetsplatser.

Yrkesspråket är inte det du tror

Skaffa dig en förståelse för vilka delar av språket som är nödvändiga för att fungera i yrkeslivet, och vilka delar som är svåra respektive lätta. På så sätt kan du bättre förståelse för vad dina utlandsfödda kollegor behöver få hjälpe med.

Ha realistiska förväntningar och ställ krav

Här får du praktiska tips om hur du ska tänka kring individers aktuella språkkunskaper och framtida utveckling samt på vilka sätt arbetsplatsen kan skapa förutsättningar för en gynnsam språkutveckling.

Få inblick i hur utlandsfödda arkitekter resonerar kring sin egen karriärutveckling och förmåga att bidra till arbetsplatsen, med utgångspunkt i frågor kring språk, kulturskillnader och utifrånperspektiv.

Få upp ögonen för vanliga kulturkrockar som sker på många svenska arbetsplatser och hur du och dina medarbetare kan komma vidare

Kursen är baserad på insikter från arbetet med läromedlet Arkitektsvenska samt intervjuer med yrkesverksamma arkitekter med varierande bakgrund.

Gå kursen

Arbetsplatsa är en helt digital kurs där korta videoklipp varvas med praktiska tips och fördjupningstexter.

Beställ boken

Bild på bok om Arkitektsvenska
Arkitektsvenska, yrkesspråk för utländska arkitekter.

Läromedlet Arkitektsvenska finns både som fysisk bok och som pdf. Materialet kompletteras med ljudfiler och facit. Beställ boken till dina utlandsfödda kollegor.

Om projektet

Under hösten 2022 tog Sveriges Arkitekter fram ett läromedel i yrkessvenska för utländska arkitekter. Boken har mottagits väl av målgruppen. Vi ser dock att kompetensen om yrkessvenska, språkinlärning och arbetsplatskultur ur ett mångfaldsperspektiv är begränsad hos arbetsgivare och HR-personal. Detta kan vara en onödig stoppkloss för utlandsfödda arkitekter på arbetsmarknaden. Med bakgrund i detta har vi skapat en lättillgänglig digital utbildning som riktar sig till den som har en anställande roll på arkitektkontor eller kommuner.

En ökad kompetens om den här typen av frågor kommer sannolikt att gynna arbetet med språkpraktikanter och andra typer av praktikanter inom arkitektbranschen. Detta eftersom arbetsgivare med bättre kompetens och insikt i frågor kring andraspråkstalare är öppnare för att ta emot praktikanter och arbetssökande som inte har svenska som förstaspråk.

Utbildningens innehåll visar på ett konkret och verklighetsanknutet sätt vilka metoder och förhållningssätt som underlättar för arbetsplatser att ta emot och anställa yrkespersoner med svenska som andraspråk. Exempelvis får du lära dig om hur du på bästa sätt kan anordna språkutbildningar och andra språkfrämjande insatser. du får även kunskaper i vilka situationer som kan vara utmanande för den som inte har svenska som förstaspråk, till exempel genom verklighetsbaserade case.

Kursen är framtagen av Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux, läromedelsförfattare och lärare i svenska som andraspråk.