Om du blir sjuk

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden om du blir sjuk kortare tid.

Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar.
Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Nya regler om avdrag för karens

Den 1 januari 2019 infördes nya regler för karens, då den tidigare karensdagen ersattes med ett karensavdrag.
För dig som arbetar lika många timmar varje dag och du är sjuk en hel dag blir karensavdraget lika stort som vid tidigare karensdag. Om du däremot är sjuk en del av din arbetsdag, kommer karensavdrag även göras nästkommande arbetsdag för resterande tid tills du fått avdrag som motsvarar fullt karensavdrag, det vill säga 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid.

Sjukdom dag 15–90

För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan. Den motsvarar knappt 80 procent av lönen maximerat till en årslön på 10 prisbasbelopp.

Hur rätten till sjukpenning ser ut och vilka krav som ställs på dig är under ständig förändring. Läs mer på försäkringskassans webbplats.

Har din arbetsgivare kollektivavtal så har du vanligtvis rätt till utfyllnad på din sjukpenning från försäkringskassan. Det innebär att arbetsgivaren betalar ett tillägg för att den totala ersättningen ska närma sig din normala lön. Villkor och storlek på utfyllnaden ser olika ut beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpbart på din anställning. Normalt innebär utfyllnaden att du dag 15–90 får sammanlagt ungefär 90 procent av din lön, om man lägger ihop ersättningen från försäkringskassan (sjukpenning) och ersättningen från arbetsgivaren (sjuklön)

Är du sjuk i mer än tre månader består ersättningen av sjukpenning som är ungefär 80 procent av lönen upp till 8 prisbasbelopp. Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du normalt utfyllnad även efter dag 90 hur villkor och storlek på utfyllnaden ser olika ut beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpbart på din anställning. Läs mer om ITPs sjukpension 

I respektive kollektivavtal kan du läsa mer om sjuklönens storlek.