SÅ ARBETAR VI MED TÄVLINGAR

Tävla med schyssta villkor

Tävlingar gagnar arkitekturen och de som tävlar är prioriterade av Sveriges Arkitekter. Det här gör förbundets tävlingsnämnd och Tävlingsservice för att utveckla villkoren.

Efter en allmän tävling om en cafébyggnad i Brunnsparken stod förslaget Rödmönja som vinnare. Arkitekt: Högberg Gillner arkitektur. Arrangör: Fastighetskontoret i Göteborgs stad.

Att arkitekttävlingar har bra villkor är en strategiskt viktig fråga för Sveriges Arkitekter. Arbetsinsatsen i tävlingen måste vara rimlig i relation till prissumman, bedömningen av förslagen vara kvalificerad och vinnaren få fortsatt uppdrag för att arkitektkontoren ska vilja engagera sig i tävlingen.

Under den här mandatperioden har tävlingsnämnden fokus på följande områden:

Tävlingsformer

 • Att hjälpa arrangören med rätt form och skede att tävla i. Det finns många olika tävlings- och upphandlingsformer och det är viktigt för resultatet att arrangören väljer rätt.
 • Verka för allmänna arkitekttävlingar. Förbundet har en ambition att få till stånd fler allmänna tävlingar, som ger många möjlighet att tävla och arrangören får in en mängd förslag på hur uppgiften ska lösas.
 • Tävlingsuppgiften måste vara rätt, och avgränsad, eftersom många kontor satsar tid och engagemang.

Öka återkopplingen i tävlingsprocessen

 • En genomgång av tävlingsformerna pågår, för att se om de kan innehålla mer återkoppling och kunskapsutbyte inom ramen för sekretesskraven i lagen om offentlig upphandling. I tvåstegstävlingar finns en möjlighet att återkoppla till de tävlande mellan stegen. Det ger arrangören större inflytande över resultatet. Ibland är tävling inte rätt. Sveriges Arkitekter tar då ansvaret att förklara att uppgiften inte är värd att tävla om och att det finns andra upphandlingsformer.
Gestaltningen av Mittpunkten i Borås stadspark togs fram genom en tvåstegstävling, där första steget var en allmän 72-timmarstävling. Vinnare blev förslaget Viskning av Nyréns arkitektkontor och arrangör var Borås stad.

Kvalificeringar och tävlingsprogram

 • Uppmuntra till hög kvalitet i tävlingsprogrammen. Tävlingsnämnden granskar varje program före godkännande.
 • Verka för att de referensprojekt som arrangörer efterfrågar i prekvalificeringsfasen i inbjudna tävlingar både ska öppna för fler att kunna vara med, och ge arrangören trygghet att teamet kan lösa uppgiften.
 • Rekommendera arrangören att inte samma personer ingår i urvalsgrupp och jury (även om det kan göras undantag i mindre kommuner eller organisationer när rätt kompetens är svår att hitta). Tävlingsnämnden tillsätter kvalificerade juryledamöter som förbundets representanter.
 • I takt med de snabba omvärldsförändringarna får även arkitekttävlingar nya förutsättningar. De förtroendevalda i tävlingsnämnden och kansliets Tävlingsservice utvecklar därför kontinuerligt tävlingarna, så att de blir relevanta och attraktiva för arkitektkontor och arrangörer.
 • Fortsätta se över instruktioner och stöd för inbjudan och program för arrangörer.
Genius Loci blev det vinnande förslaget i Trafikverkets inbjudna tävling om en ny järnvägsbro för Norrbotniabanan genom Robertsfors. Arkitekt: Dissing + Weitling. Landskapsarkitekt: Becht. Konstruktur: Cowi.

Möjlighet för fler

 • Arbeta kontinuerligt för att arrangörerna ska bjuda in även oetablerade och mindre kontor. Tävlingsservice har jämfört med andra länder och uppmuntrar arrangörer till att pröva den norska modellen där den passar. Modellen innebär att ställa krav på att ha med ett oetablerat kontor i teamet som är under- eller huvudkonsult åt ett erfarnare kontor.
 • Verka för att minska arbetsbelastningen när kontoren ska kvalificera sig att delta i en inbjuden tävling. Arbeta för att arrangörer ska förenkla inlämningskrav och ta bort alltför långtgående krav.

Hållbarhet och gestaltning

 • Verka för vassare definitioner av vad som avses med hållbarhet, liksom hur den ska utvärderas, i varje enskild tävling.
Västra Götalandsregionen anordnade en tvåstegstävling om ett nytt koncept för hållplatser och väderskydd. Gottlieb Paludan architects gjorde det vinnande förslaget.

Arvode och uppdrag

 • Verka för högre arvoden så att de är rimliga i förhållande till uppgiftens komplexitet, inlämningskrav och tävlingstid. Tävlingsnämnden och Tävlingsservice arbetar för att uppdrag efter tävling ska vara tydligt redovisade och för att alla kompetenser som tävlat ska få uppdrag.

Input från arkitektkåren

I april 2023 ledde Sveriges Arkitekter en marknadsdialog där omkring 20 arkitektkontor deltog. Initiativtagaren Trafikverket är en mycket stor offentlig upphandlare (2022 omsatte verket nära 84 miljarder kronor) men en ganska okänd beställare av arkitekttjänster.Dialogen gav tävlingsnämnden och Tävlingsservice värdefull fördjupning som kompletterar de utvärderingar som förbundet gör efter varje avslutad tävling.

Sveriges Arkitekter tackar Trafikverket och de medverkande arkitekterna för alla kloka synpunkter. Vi jobbar nu vidare för att fortsätta utveckla tävlingarna. Arkitekter gillar att tävla, men det ska ske på schyssta villkor!