Verksamhet i akademin för landskapsarkitektur

Akademin för landskapsarkitektur har en bred verksamhet. Här kan du läsa om vår huvudsakliga verksamhet.

Akademin för landskapsarkitektur utser årligen juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket. Priset delas ut för att främja god landskapsarkitektur och tilldelas ett objekt, dess landskapsarkitekt/-er och beställare.

Kriterier, instruktioner och jurysammansättning utvärderas löpande. Instruktionerna är ett levande dokument, föränderligt år från år i syfte att följa kårens aktuella frågeställningar och utmaningar.

Debatt, opinion

Akademin för landskapsarkitektur initierar och/eller stödjer tankesmedjor, aktioner och skrivelser i syfte att väcka viktiga frågor inom vårt fält. ”Tänk om Kungsan” och olika debattartiklar är exempel.

Publicering av LandskapNU

Akademin för landskapsarkitektur avser att regelbundet initiera utgivning av en publikation rörande vårt ämnesområde.

Landskapsarkitekturen får en allt större betydelse i vårt samhälle och i vår omvärld. Samtidigt är det svårt för en intresserad allmänhet och även bland landskapsarkitekter att del av detta växande ämnesområde. En stor satsning gjordes 2016 då Sveriges Arkitekter genom Akademin för landskapsarkitektur och Arkitekturs förlag gav ut publikationen LandskapNu som redovisade cirka 50 projekt av aktuella svenska landskapsprojekt.

Akademin arbetar för närvarande med en uppföljning till landskapNU, eventuellt i form av en öppen hemsida där landskapsprojekt fortlöpande kan publiceras. Det insamlade materialet kan i ett nästa skede utgöra basen till ny publikation ”LandskapNu 2.0” som skulle kunna ges ut samtidigt som Sverige och Kenya arrangerar IFLA World Congress 2023.

IFLA

Akademin för landskapsarkitektur representerar Sveriges Arkitekter i IFLA, International Federation of Landscape Architects. IFLA är den samlande organisationen för alla världens landskapsarkitekter med 78 medlemsländer. Genom IFLA är vi del av ett globalt nätverk där vi kan bevaka och påverka på en större skala. IFLA ger löpande ut nyhetsbrev om sin verksamhet.

Kommunikation

Akademin för Landskapsarkitektur lägger kontinuerligt ut information på Forum Landskap som är vår Facebooksida och skickar nyhetsbrev till medlemmarna två gånger per år.

Tidskriften Landskab

Akademin för landskapsarkitektur representerar Sverige med en representant i redaktionskommittén för den nordiska tidskriften Landskab. Tidskriften speglar brett vad som sker inom den nordiska landskapsarkitekturen.

Oyster

Oyster är en grupp landskapsarkitekter inom Sveriges Arkitekter som vartannat år håller ett seminarium om landskapsarkitektur. Oysterseminariet är det enda i Sverige som inom ett visst tema behandlar landskapsarkitekturen i ett internationellt sammanhang. Akademin för landskapsarkitektur stödjer Oysters verksamhet.

Bidra med god landskapsarkitektur
Landskapsarkitektur

Bidra med god landskapsarkitektur

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur arbetar för att synliggöra god landskapsarkitektur. Som ett led i det arbetet samlar de nu in svenska landskapsprojekt, som publiceras här på arkitekt.se.
Publicerad:
Finns det landskapsarkitekter kvar om 20 år?
Landskapsarkitektur

Finns det landskapsarkitekter kvar om 20 år?

Vilka roller har yrkeskåren om 20 år och vilken utbildning ska nuvarande studenter ha för att möta framtidens krav? Svara på enkäten och hjälp kåren in i framtiden.
Publicerad: