Välj den tävling som passar bäst

Det finns flera olika former av arkitekttävlingar och tävlingsliknande upplägg. Se vilken som kan passa dig bäst.

Allmän tävling

I den kan vem som helst tävla, beställaren kan välja mellan många förslag. På gott eftersom det finns en mängd olika lösningar som belyser uppgiften, på ont eftersom man inte på förhand har utvärderat teamens kompetens inom de expertområden som efterfrågas. I allmänna tävlingar finns största chansen att upptäcka en blivande arkitektstjärna!

Inbjuden tävling

Beställaren väljer ut ett begränsat urval deltagare, vanligtvis

tre till fem. Urvalet sker efter en prekvalificeringsfas, där de som vill delta anmäler intresse. Sedan väljs de team som bedöms ha bäst förmåga att både göra ett bra förslag och genomföra projektet. Inbjudna tävlingar tar längre tid och det finns förre förslag att välja mellan än i allmänna tävlingar. 

Tvåstegstävling

Första steget är en allmän- eller inbjuden tävling där team skickar in en idé eller ett koncept. Därifrån går ett begränsat antal deltagare vidare till det andra steget där de får utveckla och detaljstudera sina förslag. Detta upplägg ger beställaren möjlighet att påverka förslagen innan de är helt färdiga.

Markanvisningstävling

En form som kan användas vid försäljning av mark för att ställa höga krav på gestaltning, utformning och funktion. Teamen måste svara mot kraven för att väljas ut att tävla om markanvisningen. Formen styrs inte av LOU.

72-timmarstävling

En bra form för att snabbt ta fram ett koncept eller ett mindre projekt. En form av allmän tävling där vem som helst kan skicka in förslag – men bara under 72 timmar. Den korta tävlingstiden sänker tröskeln för att skicka in förslag så chansen att få många ideer ökar. 

Tävlingsliknande uppdrag

Parallella uppdrag

Inbjudna arkitekter lämnar förslag utan att vara anonyma. Det blir en öppen dialog med beställaren, som kan följa och påverka arbetet under uppdragets gång. Parallella uppdrag kan inte arrangeras av myndigheter som lyder under LOU. Bra om projektets förutsättningar inte är klarlagda eller det behöver en bred genomlysning. 

Konkurrenspräglad dialog

Den medger dialog med arkitekterna/teamen som är anbudsgivare och är bra att använda när beställaren behöver hjälp med att ringa in och fastställa hur uppdraget ska formuleras för att nå ett önskat slutresultat.

Innovationspartnerskap

Upphandlingsformen gör att beställare, arkitekt och ibland producent, engageras i ett fördjupat och långvarigt samarbete eftersom forskning, utveckling och köp sker i en sammanhängande process.