Sveriges Arkitekters strategi för perioden 2022–2024

Strategi för arbete med ekologisk hållbarhet

Sveriges Arkitekter verkar för att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.

Bakgrund

Omställningen till ett hållbart samhälle är ett stort ansvar och en enorm möjlighet för arkitekter som genom att få en nyckelroll i paradigmskiftet kan säkra en konstant leverans av kvalitet och värde under fång tid, nationellt och internationellt. Vägen framåt är vår första handlingsplan och vi fortsätter arbeta med den cirkulära ekonomin, kulturmiljön och den sociala hållbarheten.

Vi ska arbeta med och integrera omställningen i allt förbundet gör och det är prioriterat med politisk påverkan och rusta grundutbildningarna och skyndsamt tillgängliggöra utbud av kurser och seminarier kring klimatomställningen och biologisk mångfald.

Förbundets övergripande vision

Arkitektur som möter samtida och framtida behov – väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.

Förbundets utgångspunkt för strategin är:

Arkitektens nyckelroll

Sveriges Arkitekter har som prioriterat verksamhetsmål att verka för att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.

Vägen framåt är vår handlingsplan för ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande för arkitekter. I den formulerar vi principerna för vad som krävs av arkitekterna i omställningen och slår fast arkitektens nyckelroll.

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande är ett stort ansvar och en enorm möjlighet för arkitekterna som har en nyckelroll i den för byggsektorn helt nödvändiga klimat- och miljöomställningen. Genom att erbjuda mer klimatsmart och cirkulär design, föreskriva så hållbara och cirkulära material som möjligt samt arbeta med livscykelperspektiv, klimatberäkningar, fyrstegsprinciper och andra metoder kan varje arkitekt göra varje samhällsbyggnadsprojekt mer klimatsmart. Genom samhällsplanering/fysisk planering – exempelvis av mobilitet, infrastruktur och organisering av samhällets funktioner – kan arkitekten göra hela samhällen mer hållbara och klimatsmarta samt skapa förutsättningar för människor att minska sin klimatpåverkan.

Det är bara arkitekten som kan garantera den goda gestaltning och arkitektur av hög kvalitet som krävs för långsiktig hållbarhet. Som kan åstadkomma värde genom en långsiktig funktionalitet, anpassningsbarhet och estetiskt tilltalande livsmiljöer.

Arkitekten kan ta fram klimatbesparande och cirkulära åtgärder i vår byggda miljö genom att tänka om eller tänka större än själva beställningen –i alla skalor från inredning, byggnader, landskap och planer. Det gäller också nya lösningar för hela den ekologiska hållbarheten med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Om vi ska kunna nå klimatmålen kommer vi inte bygga lika mycket nytt. Vi kommer inte heller att kunna riva byggnader lika urskillningslöst som idag. Vi behöver jobba mer med befintliga miljöer, byggnader och strukturer, delade ytor, grönytor som kolsänkor, trä och återbrukade material.

Arkitekten kan ta fram hållbar regenerativ design för byggnader som kan växa, förändras, uppgraderas och anpassas efter människors behov på ett resurseffektivt och klimatneutralt sätt över tid. En byggnad ska slutligen också kunna demonteras och återbrukas. Arkitekten kan erbjuda lösningar för både dagens och morgondagens mänskliga behov. Då blir de hållbara och cirkulära med minimal klimatpåverkan, minimalt resursuttag och genererar minimalt med avfall. Med regenerativ design och förmågan att möjliggöra transformation kan arkitekten göra skillnad.

Arkitekter som arbetar med fysisk planering har nycklarna för att både rusta våra samhällen mot klimatpåverkan och minska våra samhällens klimatpåverkan.

Det är bara arkitekten som kan garantera den goda gestaltning och arkitektur av hög kvalitet som krävs för långsiktig hållbarhet. Som kan åstadkomma värde genom en långsiktig funktionalitet, anpassningsbarhet och estetiskt tilltalande livsmiljöer.

Vi arbetar utifrån principen att fler måste göra mer och att pionjärernas lösningar måste bli det nya normala. Men var och en av arkitekterna måste också själv ta ansvar och förändra det de själva kan förändra.

Arkitektens designprocess kan lösa många av samhällsbyggnads- och byggsektorns klimat­ och miljöutmaningar. Nyckeln finns i att använda arkitektens unika process och kunnande samt höga ambitioner för arkitekturen tillsammans med nya förutsättningar och nya data. Arkitektur måste också tåla handens, tidens och ögats nötning för att vara hållbar.

Arkitekturen påverkar hållbarheten och hållbarheten påverkar arkitekturen. Att fortsätta bevaka arkitektur- och kvalitetsaspekter i den byggda miljön blir ännu angelägnare när hårda ekologiska krav ställs på samhällsbyggandet. Kommande nödvändiga politiska beslut kommer att få konsekvenser för vad som kan byggas och hur det kan utformas. Men ekologisk hållbarhet kan aldrig bara vara en fråga om tekniska lösningar – det kräver också funktionalitet och skönhet. Arkitektens kunnande är helt nödvändig i denna omställning för att garantera långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer. Strävan efter klimatbesparande åtgärder och god arkitektur måste gå hand i hand.

Många av våra medlemmar jobbar just nu i pionjärprojekt där nya upptäckter och innovationer görs hela tiden. I varje projekt är det möjligt att göra något bättre. Det finns redan många arkitekter som är drivande i den omställningen – och vi vill att de ska bli fler.

Vi arbetar utifrån principen att fler måste göra mer och att pionjärernas lösningar måste bli det nya normala. Men var och en av arkitekterna måste också själv ta ansvar och förändra det de själva kan förändra. Alla kan inte göra allt – men alla kan göra mer än idag.

Sveriges Arkitekters strategi

Sveriges Arkitekter har som prioriterat verksamhetsmål att verka för att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.

Vi har tagit fram en handlingsplan för ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande för arkitekter – Vägen framåt. Utifrån den jobbar vi med omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande huvudsakligen på tre sätt:

 1. För det första jobbar vi för att visa värdet av arkitektens uppdrag, den goda gestaltningen och dess roll för ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.
 2. För det andra för att politiken ska sätta rätt spelregler för arkitekturen och det ekologiskt hållbara samhällsbyggandet så att arkitektens – och därmed även arkitekturens – intressen tillvaratas.
 3. För det tredje arbetar vi för att rusta våra medlemmar för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

Vad vill vi uppnå?

 • Att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.
 • Att pionjärerna kan fortsätta gå före och visa vägen för omställningen.
 • Att politikerna tar fram spelregler som ställer högre klimat- och hållbarhetskrav på samhällsbyggnads- och byggsektorn.
 • Att det som byggs ska hålla högre kvalitet, vara långsiktigt hållbart och väl gestaltat.
 • Att byggherrar (såväl offentliga som privata) och byggbolag ska bli bättre beställare av hållbara lösningar.
 • Att arkitektonisk kvalitet och ekologisk hållbarhet i enskilda projekt tillmäts större betydelse från beställning, tidiga skeden och genom hela byggprocessen.
 • Att arkitektonisk kvalitet och ekologisk hållbarhet tillmäts större betydelse i planeringsprocessen.
 • Att arkitekterna rustas med de nya kunskaper som behövs.