Arkitekt(h)en

Arkitekt(h)en var Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det bildades under våren 2015 och avslutade sitt arbete 2020 genom att färdigställa en policy för inkludering och likabehandling.

Utskottets övergripande uppgift var att vara styrelsens och kansliets stöd i arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden inom Sveriges Arkitekter, kåren och arkitekturen. I samråd med Sveriges Arkitekters styrelse och genom Sveriges Arkitekter skulle utskottet:

 • bidra till att förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten gällande jämställdhet och mångfald,
 • fortsätta arbeta med förslag till styrdokument som redogör för Sveriges Arkitekters kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering,
 • stödja och vara samtalspartner till Sveriges Arkitekters olika arbetsorgan och kansli, i jämställdhets- och mångfaldsfrågor,
 • höja medvetenheten, kompetensen och kunskapsnivån om jämställdhet och mångfald, gällande normer och diskriminering inom Sveriges Arkitekter,
 • följa upp det systematiska arbetet kopplat till jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom Sveriges Arkitekter.

Vad betyder namnet Arkitekt(h)en?

”Hen” utgör ett ifrågasättande av vem dagens och framtidens arkitekt egentligen är. Med diskrimineringslagen som grund arbetar utskottet för att öka möjligheterna för dagens och framtidens arkitekter. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder bör möjligheten att ha en karriär som arkitekt vara lika för alla.

Varför fanns vi?

I november 2014 röstade Sveriges Arkitekters stämma igenom en motion som behandlade diskrimineringsgrundade frågor. Motionen angav ”att Sveriges Arkitekter under nästkommande verksamhetsperiod utreder och tillsätter en person eller grupp som ansvarar för diskrimineringsgrundade frågor inom organisationen och arkitektkåren som helhet” samt ”att arbetet presenteras och utvärderas på stämman 2016”. Utskottet Arkitekt(h)en utgjorde denna grupp.

Hur arbetade vi?

Utskottet hade i uppdrag från Sveriges Arkitekters styrelse att arbeta utifrån ett antal riktlinjer med vissa specifika områden. Utöver detta arbetade utskottet fritt baserat på personligt engagemang.

Vilka deltog?

 • Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt SAR/MSA
 • Cajsa Winge, arkitekt MSA
 • Johan Olsson, arkitekt SAR/MSA
 • Sofia Eriksson, planeringsarkitekt MSA
 • Sizar Failli, arkitekt MSA
 • Anna Lundvall, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Linnea Sundström, arkitektstudent BTH