Tjänstledighet

Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning. Läs om vad som gäller.

En arbetsgivare kan i vissa fall bevilja tjänstledighet, men är i allmänhet inte tvungen att göra det, om det inte finns lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet.

Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare. Permission innebär kort ledighet med lön.

Tjänstledighet för studier

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid).

Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet (alltså inga självstudier). Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är.

Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Se därför till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten.

Ett tips är att använda följande formulering i din ansökan:

”Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”. Då faller ansökan automatiskt om du inte blir antagen och du behöver inte heller vänta med ansökan på grund av att du inte vet om du kommer in eller inte.

Rätt att avbryta ledigheten

Du har rätt att avbryta din ledighet i förtid. Beroende på hur lång ledighet du har beviljats, kan din arbetsgivare skjuta på återgången i arbete en viss tid. Om du är ledig mer än en vecka men mindre än ett år, kan arbetsgivaren skjuta fram återgången i två veckor. Vid längre ledigheter gäller en månad. Om ledigheten är kortare än en vecka har du rätt att återgå i arbete omedelbart om du avbryter ledigheten.

Tjänstledighet för vård av nära anhörig

Lagen om ledighet för närståendevård ger dig rätt till ledighet för vård av närstående. Rätten är kopplad till Socialförsäkringsbalkens regler om närståendepenning. Antalet dagar är begränsat till 100 stycken och är kopplade till den sjuke personen. Är det flera som vårdar en och samma närstående får de dela på dagarna mellan sig. Vården ska även avse en svårt sjuk person. Med vård avses stöd och avlastning för den sjuke.

Eftersom rätten till vård är kopplad till ersättningen från Försäkringskassan hänvisar vi till Försäkringskassans webbplats för mer information.

Tjänstledighet som obetald semester

En arbetsgivare har ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledighet för exempelvis extra ledighet. Om din arbetsgivare ändå beviljar sådan ledighet, har du inte rätt att avbryta en sådan ledighet i förtid.

Rätt till tjänstledighet för att prova nytt arbete

Det finns inte någon sådan rätt för tjänstemän i privat sektor. Du kan dock ansöka om tjänstledighet för att prova nytt arbete. Om det är möjligt för arbetsgivaren att bevilja denna tjänstledighet, finns det inget som hindrar att ni kommer överens om det.

Rätt till tjänstledighet för att prova på egen näringsverksamhet

Om du har varit anställd längre än sex månader har du enligt en särskild lag rätt till tjänstledighet under sex månader för att pröva att driva egen verksamhet. Du kan driva verksamheten i form av egen firma eller i bolagsform. Verksamheten får dock inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Exempel på väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortsätta på normalt sätt eller att det uppstår stora obalanser i arbetet. Större kostnadsökningar räknas också som väsentlig olägenhet.

Rätten till ledighet är begränsad, så att den bara omfattar en sexmånadersperiod under anställningen. Du kan inte återkomma med en ny begäran om ledighet.

Rätt till föräldraledighet

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga.

Föräldraledighet innebär tjänstledighet enligt föräldraledighetslagen. Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt.

Anmälan kan du förslagvis göra muntligen och komplettera med ett mail minst två månader före föräldraledighetens början. Ange att du vill vara föräldraledig, informera om vilken period ledigheten planeras pågå.  Du kan vara föräldraledig i tre perioder per kalenderår. Efter att barnet är 18 månader måste du ha dagar kvar med föräldrapenning för att nyttja rätten till föräldraledighet.