Våra policyer

Sveriges Arkitekter styrs av våra stadgar och av mål och program som antas av stämman. I principprogrammet återfinns övergripande ställningstaganden av betydelse för Sveriges Arkitekters grundande.

Det etiska programmet handlar om det ansvar för den byggda miljön som en medlem av Sveriges Arkitekter iklär sig som professionell aktör och företrädare för arkitekterna som grupp i vardagen, men också om rätt uppträdande mellan kolleger och i förhållande till brukare och kunder.

Verksamhetsprogrammet anger långsiktiga och mer närliggande mål för verksamheten. Det följs upp av styrelsen med handlingsplaner med konkreta åtgärder för mandatperioden.

Policys och riktlinjer

Till detta kommer styrelsens ställningstaganden i olika offentliga policydokument, riktlinjer, inspirationsskrifter och remissyttranden. Det primära syftet med dess policyer är att möjliggöra en samordning över tid av förbundets påverkansarbete där många bidrar och att göra förbundets hållning känd bland olika aktörer.

Avtal och överenskommelser

Som avtalspart på arbetsmarknaden och i branschen har Sveriges Arkitekter åtagit sig att följa kollektivavtal och branschöverenskommelser. Dessa är främst Arkitektavtalet och Kompetensutvecklingsavtalet respektive ABK och Tävlingsreglerna som tas fram av Byggandets kontraktskommitté BKK där förbundet har en observatörsstatus.

Sveriges Arkitekters anser att dessa gemensamma överenskommelser är ett bra sätt att värna goda villkor för arkitektarbetet. Förbundet som avtalspart har därmed gjort långsiktiga åtaganden att följa de principer för förhandling och tvistlösning som de bygger på. Medlemmarna rekommenderas att följa dessa överenskommelser eftersom det ger förutsägbarhet och bättre möjligheter att få stöd vid tvister. De fungerar också som en kvalitetssäkring att alla normalt väsentliga frågor beaktas i en uppgörelse och att båda parternas intressen tillgodoses. Men Sveriges Arkitekter följer tillämpningen noga och är aktiv part när avtalen regelbundet omförhandlas så att arkitekternas intressen tillgodoses.

Inkludering och likabehandling

Vid stämman 2020 antogs ett verksamhetsprogram där det tredje målet är att kåren präglas av mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Som vägledning för arbetet antog styrelsen en Policy för inkludering och likabehandling. Den anger att mångfalden bland medlemmarna ska representeras och att normer och värderingar i förbundets verksamhet ska genomsyras av inkludering och likabehandling.

Arbetet bygger på Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och de grunder för diskriminering som anges där, men har ett bredare perspektiv. Policyn har utarbetats av ett utskott till styrelsen Arkitekt(h)en som bildades 2015 och slutrapporterade sitt arbete till styrelsen med denna policy 2020. Därefter avvecklades utskottet.

Arbetet drivs nu med stöd av en integrerad handlingsplan som inkluderar alla delar av organisationen: facklig rådgivning och förhandling, kollektivavtal, opinionsbildning, policy för arkitektutbildning, kommunikation av en bred yrkesroll, kurser, tävlingar, priser och internt verksamhetssystem.

Sveriges Arkitekters arbete med mångfald, jämställdhet och jämlikhet stöds även av Principprogrammet, Etiska programmet och Etiska regler, Utbildningspolicy, Arkitektavtalet och Kompetensutvecklingsavtalet. Även internt arbetar förbundet systematiskt med dessa frågor.