Kollektivavtalet viktig grund

Kollektivavtalet ger medarbetarna grundtrygghet i fråga om anställningsvillkor, löner, pensioner med mera.

Genom kollektivavtal garanteras de anställda på arbetsplatsen branschnormala anställningsvillkor. Kollektivavtalet fungerar som en ribba, som inte får understigas. Arbetsgivaren kan erbjuda bättre villkor än vad avtalet stipulerar, men inte sämre. Det går heller inte att plocka bort enskilda delar ur avtalet.

Läs mer om kollektivavtal i tidningen Arkitekten:
Chefsjuristen: ”Mycket missförstånd om kollektivavtal”

Medbestämmande

Om det finns ett kollektivavtal och de anställda har bildat en facklig klubb på arbetsplatsen måste arbetsgivaren informera och förhandla med klubben om alla viktiga förändringar. De fackligt förtroendevalda som är valda att representera klubben har i skälig omfattning rätt att bedriva facklig verksamhet på betald arbetstid.

Vad regleras i kollektivavtal?

I de centrala kollektivavtalen regleras de allmänna anställningsvillkor, löneförhandlingar, tjänstepension, andra försäkringar mm.

I de lokala kollektivavtalen (tecknade mellan arbetsgivaren och de lokala parterna) kan frågor om till exempel flextid regleras.

Några fördelar med att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal:

 • Du får en bra pension.
 • Du får regler om övertidsersättning.
 • Du garanteras att din lön ökar i takt med övriga arbetsmarknaden.
 • Du får ett bra försäkringsskydd.
 • Du får avtalsenlig sjuklön, föräldralön, semesterlönetillägg och andra liknande avtalsförmåner.
 • Den löneutfyllnad och det övriga stöd Trygghetsrådet TRR ger i en uppsägningssituation kan du bara få genom anställning i ett företag med kollektivavtal.

Om kollektivavtal inte finns bör du själv eller tillsammans med övriga medlemmar ta kontakt med Sveriges Arkitekters förbundsjurister som kan ge dig råd och tips om vad du ska tänka på.

Vilka arbetsplatser har kollektivavtal?

För dig som arbetar inom kommunal sektor gäller kollektivavtal mellan Akademikeralliansen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

För dig som arbetar inom statlig sektor gäller kollektivavtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

För dig som arbetar privat gäller att kontrollera om det finns kollektivavtal och i så fall vilket.

Vid de flesta arkitektföretag finns ett kollektivavtal och det kollektivavtal som är aktuellt är avtal mellan Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen. Om företaget är anslutet till arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen gäller med automatik de avtal som Sveriges Arkitekter träffat med Innovationsföretagen. Ett arkitektföretag kan också ha ett så kallat hängavtal. Det innebär att företaget inte är anslutet till en arbetsgivarorganisation, utan i stället träffat avtal direkt med Sveriges Arkitekter. Materiellt är det inget som skiljer. För den anställde spelar det därför ingen roll om företaget har kollektivavtal genom anslutning till Innovationsföretagen eller om företaget har hängavtal.

Nedan har vi valt ett presentera några av de viktiga delarna i kollektivavtal tecknat mellan Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen:

Allmänna anställningsvillkor

 • Beskriver vilka anställningsformer som finns.
 • Innehåller regler för övertidsersättning och restidsersättning.
 • Innehåller regler för semester och semesterlönetillägg.
 • Innehåller regler om sjuklön, föräldraledighetstillägg samt tillfällig vård av barn.
 • Innehåller regler om ledighet.

Löneavtal

 • Talar om vilka övergripande principer som ligger till grund för lönebildningen.
 • Beskriver vilka faktorer som styr och påverkar den individuella lönen.
 • Redovisar hur lönebildningsprocessen ska ske i företagen.
 • Ger förutsättningarna för de lokala förhandlingarna.

Avtal om Tjänstepension

Avtal om sjuklön

 • Den anställde får sjuklön vid sjukdom som bland annat innebär ett komplement till sjukpenningen från försäkringskassan.

Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

 • Grupplivförsäkring som ger ersättning vid invaliditet och dödsfall.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 • Försäkring som ger ersättning vid arbetsskada.

Omställningsavtal

 • Innehåller regler om avgångsersättning vid uppsägning samt anslutning till Trygghetsrådet.

Kollektivavtalet innehåller en heltäckande reglering av de förmåner som är gängse på arbetsmarknaden. Arbetar man på ett företag som inte har kollektivavtal står man alltså utanför ett skydd och ett regelverk som den absoluta majoriteten av arkitekterna omfattas av.