Helena Bjarnegård

Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer
Boverket.

Helena Bjarnegård är Sveriges riksarkitekt och har sin anställning på Boverket. Hon leder arbetet med implementering av Sveriges nationella policy för arkitektur, design, konst och kulturmiljö, ”Politik för gestaltad livsmiljö”, på nationell nivå och har även ett övergripande ansvar för område på Boverket.

Helena Bjarnegård är ordförande i styrgruppen för de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd som tillsammans arbetar med en rad aktiviteter kopplat till den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Hon är även ordförande i Rådet för hållbara städer samt ledamot i bland annat Formas forskarråd, Trafikverkets arkitekturråd, styrelsen för IQ samhällsbyggnad och Samverkansforums styrgrupp.

Gemensamt för arbetet i alla dessa grupperingar är att verka för att höja ribban vad gäller kvalitet och hållbarhet i den fysiska miljön samt att stärka förutsättningarna för olika aktörer i samhället att skapa, utveckla och förvalta omsorgsfullt gestaltade, hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer i hela Sverige.

Boverkets senaste regeringsuppdrag är att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i Byggsektorn.