Uppsagd på grund av arbetsbrist

Vad innebär arbetsbrist och vad händer om det drabbar dig? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring ämnet.

Arbetsbrist är ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Arbetsgivaren måste dock visa att det finns saklig skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist är ett väldigt vitt begrepp som omfattar ekonomiska och organisatoriska förändringar i ett företag och det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist.

Vad gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägning. Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren som regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen (fackklubben) eller Sveriges Arkitekter för en förhandling. Uppsägningen ska enligt MBL (Medbestämmandelagen) inte läggas förrän efter avslutad förhandling. Du har även enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked som ska överlämnas personligen och uppfylla vissa formalia. I en konjunkturkänslig bransch som den arkitekter verkar i, är det inte ovanligt med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Vad är varsel?

I samband med uppsägningar hör man ofta talas om varsel. Det finns ingen varselskyldighet till de anställda eller de berörda fackliga organisationerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Den skyldigheten som finns är att varsla Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning, förutsatt att minst fem anställda berörs av uppsägningar.

Vad är Förhandlingsskyldighet?

Enligt medbestämmandelagen (MBL) har arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet före beslut om viktigare förändringar. Har Sveriges Arkitekter kollektivavtal med arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att förhandla med lokal part (fackklubb på företaget) eller med Sveriges Arkitekter innan eventuella uppsägningar får läggas. Om en arbetsgivare helt saknar kollektivavtal är arbetsgivaren, om den berörde anställde är medlem i Sveriges Arkitekter, skyldig att förhandla med Sveriges Arkitekter i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist.

Innan uppsägning sker ska arbetsgivaren även undersöka om det finns några lediga tjänster att omplacera övertaliga anställda till. Finns det inte några lediga tjänster så måste arbetsgivaren följa reglerna i LAS för turordning vid uppsägning. Huvudregeln sammanfattas av det kända uttrycket ”sist in, först ut”.

Den anställde måste alltid inneha tillräckliga kvalifikationer för aktuell tjänst. Innan turordningen fastställs har arbetsgivare enligt LAS rätt att undanta tre anställda som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. För företag med kollektivavtal gäller trygghetsöverenskommelsen som ger arbetsgivaren andra möjligheter att undanta personer som enligt arbetsgivaren är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om du till exempel omfattas av Arkitektavtalet kan arbetsgivaren göra fler undantag från turordningsreglerna än tre personer. I vissa fall upp till 15 procent av dem som slutligen sägs upp.

Efter avslutad förhandling (förhandlingen kan avslutas i enighet eller i oenighet) får arbetsgivaren lägga uppsägningen det vill säga överlämna uppsägningsbeskedet. Uppsägningsbeskedet ska uppfylla vissa formaliakrav bland annat innebärande att uppsägningsbesked ska vara skriftligt och överlämnas personligen till den berörda.

Vilken uppsägningstid har jag?

Det som styr hur lång uppsägningstid du har rätt till regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet.

Nedan ser du längden på uppsägningstiden, när arbetsgivaren säger upp den anställde på grund av arbetsbrist, enligt LAS och för dem som jobbar på privat arkitektföretag som har eller följer kollektivavtal:

Uppsägningstiden beror på hur lång sammanlagd anställningstid du har:

Anställningstid Uppsägningstid
< 2 år 1 månad
2 – 4 år 2 månader
4 – 6 år 3 månader
6 – 8 år 4 månader
8 – 10 år 5 månader
> 10 år 6 månader

Obs! Om du jobbar i privat arkitektföretag som har kollektivavtal, har fyllt 55 år och har en sammanhängande anställningstid vid företaget av minst tio år har du tolv månaders uppsägningstid vid arbetsbrist. 

Vad gäller under uppsägningstiden?

Under uppsägningstiden har du självklart rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner och du har en skyldighet att arbeta hela uppsägningstiden. Du har dock rätt till skälig ledighet med lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste dock ansöka om ledigheten.

Semester under uppsägningstid

Du har alltid rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. Är semestern däremot inte beviljad, kan du inte få ut semester under uppsägningstiden om arbetsgivaren inte går med på det. Under uppsägningstid som inte är längre än sex månader får arbetsgivaren inte lägga ut semester om ni inte kommer överens om det.

Vad du själv behöver göra när uppsägningstiden börjat?

  • När du fått uppsägningsbeskedet anmäl du ditt anspråk på företrädesrätt till återanställning. Observera att din företrädesrätt inte gäller förrän du anmält ditt anspråk till arbetsgivaren, gör det skriftligt!
  • Om det finns kollektivavtal – gör en anmälan till TRR tillsammans med arbetsgivaren.
  • Om det inte finns kollektivavtal – kontakta Den offentliga omställningsorganisationen som kan ge omställnings- och kompetensstöd till dig som är uppsagd från eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal.

Är du osäker på om du kan få stöd av TRR, Den offentliga omställningsorganisationen eller någon annan omställningsorganisation? Kontrollera på hittaomstallningsorg.se

  • Gå till Arbetsförmedlingen och registrera dig som arbetssökande.
  • Se till att du får ett tjänstgöringsbetyg med vitsord.
  • Diskutera med arbetsgivaren om du kan få ta kopior på projekt som du varit delaktig i för att lägga i din portfolio.
  • Diskutera med din arbetsgivare hur du ska avsluta pågående projekt, överlämning och vad du kan säga till eventuella beställare, allt för att få ett så bra avslut som möjligt.
  • Hämta en blankett för arbetsgivarintyg på Arbetsförmedlingen eller skriv ut den från Akademikernas a-kassa och se till att din arbetsgivare fyller i den när du slutar. Arbetsgivarintyget måste du ha för att få ersättning från a-kassan, om du inte fått jobb innan uppsägningstiden är slut. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att skriva på blanketten.

Har jag rätt till arbetslöshetsersättning?

Är du medlem i a-kassan har du möjlighet att få ersättning utifrån den lön du haft. Om du inte är medlem kan du ändå ha rätt till ersättning men då med ett lägre belopp.

Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Arkitekter kan du ha rätt till inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen fyller på arbetslöshetsersättningen över det tak som a-kassan sätter. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen och villkoren för att erhålla ersättning.

Läs mer om Akademikernas a-kassa

Till Akademikernas a-kassa

Vi hjälper dig att ta nästa steg

Har du funderingar kring vad som är nästa steg i din karriär? Sveriges Arkitekter arbetar med personlig rådgivning för att hjälpa dig vidare i din karriär oavsett var du befinner dig. Tveka inte att höra av dig.

Karriärrådgivning