konjunkturmätning maj 2023

Osäkert och dystert i konjunkturrapporten

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät. Osäkerheten inför framtiden är stor.

I år gör Sveriges Arkitekter flera mindre konjunkturmätningar i form av enkäter till anslutna till Sveriges Arkitekters Företagarservice.

Ur vårt perspektiv störtdök konjunkturen.

Ur fritextsvaren

Resultatet från den här första enkäten stämmer överens med de larmrapporter som övriga byggbranschen kommer med. Beläggningsgraden sjunker och underkonsulternas uppdrag minskar. Färre företag tar emot praktikanter. Inför 2024 är osäkerheten stor, även om något fler tror på oförändrad beläggningsgrad då.

Nästa mätning gör vi efter sommaren.

Beläggningsgrad

Jämför nuvarande beläggningsgrad med hur den var vid samma period 2022. Har den förändrats?

Hur bedömer du att beläggningsgraden ser ut om ett år?

Kommentar till diagrammen:
Att 60 procent svarar att beläggningsgraden har minskat jämfört med i fjol är i linje med den nedgång hela byggbranschen och i synnerhet bostadsbyggarna genomgår. De svarande är något mindre pessimistiska om situationen 2024; knappt hälften tror att den är oförändrad, 36 procent att beläggningsgraden fortsätter minska och 16 procent att den ska öka.

Vi har mycket att göra just nu men vi känner en stor osäkerhet inför hösten.

Ur fritextsvaren

Underkonsult

Om ditt företag anlitar underkonsulter: Hur uppskattar du att antalet anlitade underkonsulter har förändrats under mars–april jämfört med samma period 2022?

Kommentar till diagrammen:
Att minska underkonsulter är ofta det första arkitektföretaget gör när marknaden viker. Det avspeglar sig i svaren. Av de företag som anlitar underkonsulter uppger 43 procent att de drar ner, och av de som jobbar som underkonsulter har 45 procent fått minskade uppdrag. För omkring hälften av båda svarsgrupperna är situationen oförändrad.

Vi upplever en byggkrasch i ordets rätta bemärkelse.

Ur fritextsvaren

Praktikanter

Tar ditt företag emot praktikanter?

Kommentar till diagrammen:
Arkitektstudenter och nyutexaminerade brukar ha det svårare att få praktik eller jobb i lågkonjunktur. Svaren bekräftar det: Endast 14 procent uppger att de fortsätter ta emot praktikanter medan 26 procent svarar att de inte tar emot praktikanter på grund av marknadsläget. Många som är anslutna till Företagarservice är en- eller fåmansföretag, vilket gör det svårare att ta emot praktikanter; nästan 60 procent svarar att de inte brukar göra det.

Bakgrundsfråga: Antal anställda

Hur många personer, alla yrkeskategorier, är anställda i ditt företag?

Bakgrundsfråga: Verksamhetsfält

Inom vilka verksamhetsfält är ditt företag aktivt?

Med stadsbyggnad och planering inbegriper vi även stadsutveckling, planeringsarkitektur, samhällsplanering etc.

Om konjunkturenkäten

Enkäten besvarades mellan 3 och 17 maj 2023. Den nådde nästan alla anslutna till Sveriges Arkitekters Företagarservice, 925 stycken. 275 svarade vilket är en svarsfrekvens på 30 procent.