Foto: Khaled Reese/Pexels

Ramavtal och dynamiskt inköpssystem

De flesta upphandlande myndigheter har ramavtal för sådana tjänster de vet att de nästan alltid kommer att behöva, arkitekter som tar hand om standarduppdragen och utredningar och som snabbt kan finnas till hands antingen genom enkla avrop eller förnyad konkurrensutsättning.

Olika upphandlingsförfaranden kan användas för att välja leverantörer till ett ramavtal och det går att ha en leverantör i avtalet eller flera. Eftersom ramavtalen kan gälla i upp till fyra år och omsluta ganska stora summor är det viktigt att i ett tidigt skede fundera igenom behov och hur vill de tjänster som omfattas av ramavtalet ska användas

Det finns olika möjligheter att ropa av från ett ramavtal. Det har varit vanligt att använda sig av rangordningssystem där den som står överst på listan alltid tillfrågas först, eller system där man försöker fördela uppdragen enligt en fördelningsnyckel. Det kan fungera om de flesta projekt som ropas av är ungefär lika.

Ofta kan det vara mer lämpligt att ropa av projekten genom en förnyad konkurrensutsättning. För dessa avrop ställer man upp specifika urvalskriterier För arkitekttjänster kan det handla om specifik kompetens eller projektorganisation

Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem – DIS är ett system där leverantörer kan kvalificera sig på förhand. Detta innebär att den upphandlande myndigheten ställer upp vilka krav de ställer på sina leverantörer, till exempel ekonomisk styrka och teknisk kapacitet. Listan är öppen för leverantörer att ansluta sig till under hands. Varje gång den upphandlande myndigheten behöver avropa tjänster kan den be anslutna leverantörer att lämna anbud. Det finns inget krav på dem som är anslutna till systemet att lämna anbud.