Foto: Khaled Reese/Pexels

Ramavtal och dynamiskt inköpssystem

De flesta upphandlande myndigheter har ramavtal föråterkommande tjänster, arkitekter som tar hand om standarduppdragen och utredningar och som snabbt kan finnas till hands antingen genom enkla avrop eller förnyad konkurrensutsättning.

Olika upphandlingsförfaranden kan användas för att välja leverantörer till ett ramavtal och det går att ha en eller flera leverantörer i avtalet. Eftersom ramavtalen kan gälla i upp till fyra år och omsluta ganska stora summor är det viktigt att i ett tidigt skede fundera igenom behov och hur tjänsterna som omfattas av ramavtalet ska användas

Det finns olika möjligheter att avropa från ett ramavtal. Det är vanligt att använda sig av rangordningssystem där den som är först i rangordningen alltid tillfrågas först, eller system där man försöker fördela uppdragen enligt en fördelningsnyckel.

Ofta kan det vara mer lämpligt att ropa av projekten genom en förnyad konkurrensutsättning. För dessa avrop kan specifika urvalskriterier uppställas. För arkitekttjänster kan det handla om specifik kompetens eller projektorganisation

Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem – DIS är ett system där leverantörer kan ansluta sig under systemets hela giltighetstid, så länge de uppfyller kvalificeringskraven, till exempel ekonomisk styrka och teknisk kapacitet. Varje gång den upphandlande myndigheten behöver avropa tjänster kan anslutna leverantörer lämna anbud.