Arbetstid och övertid

Arbetstiden är i Sverige reglerad både i lag och avtal. Ordinarie arbetstid är max 40 timmar i vecka. Hur övertid beräknas beror på vilken sektor du jobbar inom.

Arbetstidslagen

Ordinarie arbetstid är max 40 timmar per vecka. Om arbetsförhållandena kräver det får arbetstiden vara 40 timmar i veckan i genomsnitt under högst fyra veckor. Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

Med övertid avses arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid. Övertidsarbete får vara högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar i en kalendermånad. Enligt lagen får övertiden vara max 200 timmar per år, oavsett om du har övertidsersättning eller inte. I vissa speciella fall, till exempel om en natur- eller olyckshändelse inträffar, får så kallad nödfallsövertid tas ut och då kan övertiden överstiga 200 timmar per år. Arbetstidslagen ger ingen rätt till övertidsersättning.

Arbetstidslagen är till stora delar dispositiv, vilket betyder att det går att avtala om andra regler i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Hur mycket övertid får du jobba?

Enligt lag får ordinarie arbetstid inte överstiga 40 timmar per vecka. Övertid får man ta till när det finns särskilda skäl, men det finns begränsningar för hur mycket övertid som får tas ut.

Maximal övertid Per 4-veckors­period Per kalender­månad Per kalenderår
I arkitekt- och konsultföretag med kollektivavtal 48 timmar 50 timmar 150 timmar + möjlighet till ytterligare 150 efter lokal överens­kommelse
I företag utan kollektivavtal 48 timmar 50 timmar 200 timmar
I kommuner 48 timmar 50 timmar 200 timmar
I staten 48 timmar 50 timmar 150 timmar

Beräkna din övertid

För övertidsarbete ska du enligt avtal få mer betalt än för arbete under ordinarie arbetstid. Förutsättningen är att övertidsarbetet har beordrats eller godkänts i efterhand.

Även du som arbetar deltid ska ha övertidsersättning, om arbetet utförs utanför den ordinarie arbetstid som gäller på arbetsplatsen. För extra arbete som deltidsanställd utför under tid som är ordinarie arbetstid för övriga anställda på arbetsplatsen ska i stället mertidsersättning utgå.

Kompensation för övertidsarbete kan tas ut i pengar eller i form av ledighet. På de flesta avtalsområden gäller att kompensation i form av ledighet får tas ut om så kan ske utan olägenhet för verksamheten. På privata arkitekt- och konsultföretag som har kollektivavtal har du rätt till högst lika många timmar ledigt som man jobbat över, resten får tas ut i pengar (såvida du inte kommer överens med arbetsgivaren om att få ta ut mer i ledig tid). I vissa fall kan det finnas överenskommelse om undantag från rätten till kompensation för övertidsarbete.

Privata arkitektföretag som har kollektivavtal

Kompensation för övertidsarbete I pengar I tid
Enkel övertid (övertidsarbete 06–20 helgfri måndag­–fredag) 1,93 x timlönen 1,5 timme
Kvalificerad övertid (allt annat övertidsarbete) 2,41 x timlönen 2 timmar
Mertid 1,24 x timlönen 1 timme

Kommunalt anställd

Kompensation för övertidsarbete I pengar I tid
Enkel övertid (övertidsarbete under två timmar närmast före och efter ordinarie arbetstid) (1,8 x heltidsmånadslön) ./. 165 1,5 timme
Kvalificerad övertid (allt annat övertidsarbete) (2,4 x heltidsmånadslön) ./. 165 2 timmar
Mertid (1,2 x heltidsmånadslön) ./. 165 1 timme

Statligt anställd

Kompensation för övertidsarbete I pengar I tid
Enkel övertid (all övertid som inte är kvalificerad) heltidsmånadslön ./. 94 1,5 timme
Kvalificerad övertid (fredag 19 – måndag 07 samt övriga dagar 22 – 06) heltidsmånadslön ./. 72 2 timmar
Mertid heltidsmånadslön ./. 165 1 timme

Fördjupning:

Kollektivavtal – privat sektor

Ordinarie arbetstid får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en begränsningstidsperiod om fyra veckor eller en månad. Klubb och arbetsgivare kan komma överens lokalt om en annan begränsningsperiod, dock om max tolv månader. Den sammanlagda arbetstiden får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt per vecka under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Även denna begränsningsperiod kan, efter lokal överenskommelse, förlängas till som mest tolv månader.

Med övertid avses arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden. Övertidsarbete ska vara beordrat på förhand eller godkänt i efterhand av arbetsgivaren. Allmän övertid får tas ut, om särskilda skäl föreligger, med högst 150 timmar per kalenderår. Övertiden får tas ut med max 48 timmar under en period av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Utöver detta kan, när synnerliga skäl föreligger, extra övertid om högst 150 timmar tas ut under ett kalenderår. Extra övertid får endast tas ut efter överenskommelse mellan lokala parter.

Kollektivavtal – kommunal sektor

Ordinarie arbetstid för heltidsanställda ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag eller till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under tillämplig beräkningsperiod.

Med övertid avses arbete som utförs på tid som överstiger den fastställda arbetstiden. För att man ska få kompensation måste arbetet ha varit beordrat i förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utgå för övertidsarbete som inte har kunnat beordras på förhand.

Kollektivavtal – statlig sektor

Statsanställda omfattas i allmänhet av det centrala kollektivavtalet Villkorsavtal-T. När det gäller arbetstidens förläggning förutsätter Villkorsavtal-T att denna fråga regleras närmare i ett lokalt avtal för varje myndighet. Utgångspunkten är dock att den normala arbetstiden ska vara förlagd måndag till fredag.

För den som har så kallad kontorsarbetstid gäller enligt Villkorsavtal-T att den (genomsnittliga) ordinarie arbetstiden för helgfri måndag till fredag ska vara 39 timmar och 45 minuter vid heltidsarbete. Skulle man arbeta övertid och denna har beordrats av behörig överordnad har man rätt till övertidsersättning i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledig tid (kompensationsledighet).

Arbetsgivarens rätt att beordra arbetstagaren att arbeta övertid är begränsad till 150 timmar under ett kalenderår, om arbetsgivaren inte kan motivera ytterligare övertid med hänsyn till att arbetstagaren ska kunna slutföra ett uppdrag som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för arbetsgivaren.