Principprogram

Programmet antogs när förbundet bildades 2002 och reviderades på Sveriges Arkitekters stämma 2012.

Sveriges Arkitekter har till uppdrag att företräda sina medlemmars intressen. Sveriges Arkitekters utgångspunkt är att arbetet med att främja arkitekturens och samhällsplaneringens utveckling bygger på att bästa möjliga villkor skapas för arkitekternas yrkesutövning.

Sveriges Arkitekter ska erbjuda medlemmarna en bred service, intressebevakning och verka opinionsbildande vad avser förutsättningar för och villkor i arkitekternas yrkesutövning och förutsättningarna för arkitekturens och planeringens utveckling.

  • Åstadkomma goda betingelser för arkitekters yrkesutövning och goda förutsättningar för arkitekturens och planeringens utveckling.
  • Motverka diskriminering och arbeta för jämställdhet och integration i medlemmarnas utbildningar och yrkesliv.
  • Hävda den samhälleliga betydelsen av kvalificerat arkitektarbete genom att främja arkitekturens samhällsbetydelse och verka för ett hållbart samhällsbyggande.
  • Genom engagemang och opinionsbildning skapa förutsättningar för en bättre värdering av arkitektarbetet.
  • Arkitektrollerna stärks genom större delaktighet och ett tydligare ansvar i plan-, bygg och förvaltningsprocessen. Sveriges Arkitekter ska aktivt arbeta med en strategisk utveckling och breddning av arkitekters yrkesroller och tydliggöra arkitektkompetensernas värde och användbarhet.
  • Hävda arkitekters breda yrkesroller för att öka arkitekturens och planeringens betydelse i samhälls- och kulturlivet.
  • Bästa möjliga förutsättningar skapas, såväl gällande grundutbildning som efterutbildning och forskning, för inhämtning, underhåll och utveckling av arkitekters kunskaper.
  • Bredda och fördjupa kunskapen om arkitektur och dess betydelse i samhället.
  • Uppmärksamma exempel på god arkitektur och planering.