Etiskt program och etiska regler

Beslutade av Sveriges Arkitekters stämma 2020
Gäller från 1 januari 2021.

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för sina medlemmar. Sveriges Arkitekter verkar för att villkoren för arkitektutövningen är sådana att vare sig ekonomiska, formella, kulturella eller sociala hinder ska finnas för ett kompetent yrkesutövande med målet att skapa god arkitektur och god planering. Den enskilde arkitekten har ett eget ansvar för att i sin yrkesverksamhet arbeta i enlighet med dessa strävanden.

Arkitektens roll i samhällsbyggandet är viktig. Genom sitt arbete har arkitekten ett stort inflytande över ett samhällsbyggande som omfattar planering, byggande, anläggande och inredning. Byggnaders och anläggningars form, funktion och inbördes sammanhang, ger avgörande förutsättningar för god livsmiljö med trivsel och skönhetsvärden. Arkitektens arbete gäller ofta miljöförändringar som ska bestå under lång tid och som berör många människor.

Det etiska programmet tar fasta på arkitektens allmänna ansvar. Dess innehåll ska vara vägledande i arkitektens arbete.

De etiska reglerna avser de konkreta situationer som uppstår i samarbetet med huvudmannen och mellan kollegor. De syftar till att genom god yrkesetik och affärsetik befrämja en god yrkessed.

Med beteckningen arkitekt avses i dessa regler medlem i Sveriges Arkitekter, det vill säga medlemmar med utbildning inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering.

Med begreppet huvudman avses kunden eller arbetsgivaren.

Etiskt program

Arkitekten ska i sin yrkesutövning ständigt värna om människans och planetens behov och verka för god arkitektur och omsorgsfull planering av miljön. Detta förutsätter att arkitekten vidgar och fördjupar sina yrkeskunskaper och tillämpar såväl beprövad erfarenhet som forskningens resultat. Att hävda och tillvarata långsiktiga och allmänna intressen samt verka för god totalekonomi ska vara vägledande i arkitektens arbete.

 • Arkitekten bör i sin yrkesverksamhet endast medverka i sammanhang där villkoren möjliggör ett resultat av god kvalitet.
 • Arkitekten ska förena sin strävan att väl genomföra sitt åtagande inom ramen för sin anställning eller sitt uppdrag med helhetssyn, hänsyn mot tredje man och respekt för människors skiftande värderingar, natur- och kulturvärden, tradition och förnyelsebehov.
 • Arkitekten ska i sin yrkesverksamhet beakta det ansvar som följer av att vara delaktig i ett hållbart samhällsbyggande. Medlem i Sveriges Arkitekter ska därför ständigt låta sig ledas av följande etiska program och etiska regler och ska avstå från att medverka i sådant sammanhang där frihet att handla efter detta program och dessa regler saknas.

Etiska regler

Arkitektrollen

 • Arkitekten har ett stort ansvar för i utformandet av vår gemensamma livsmiljö och ska verka för ett hållbart samhällsbyggande.
  Arkitekten ska utgående från Sveriges Arkitekters stadgar, etiska program, etiska regler och aktuell lagstiftning främja respekten för sitt yrkesområde och beakta det ansvar som följer av yrkesrollen.
 • Arkitekten ska inte medverka i sammanhang som kan rubba förtroendet för yrkesrollen. Föreligger det egna intressen eller engagemang som kan inverka på arkitektens ställning som oberoende sakkunnig eller kan inverka på dennes anställningsförhållande, ska arkitekten underrätta sin huvudman om detta.
 • Arkitekten ska i sin yrkesutövning i annat land även respektera de etiska reglerna som gäller där.*

  *Sveriges Arkitekters Etiska regler ansluter i relevanta delar till regler som överenskommits i internationella arkitektorganisationer, till exempel UIAs och IFLAs etiska rekommendationer. (UIA accord om recommended standards of professionalism in architectural practice och IFLA Code of Ethics).

Uppdraget

 • Arkitekten ska iaktta god yrkessed på sätt som detta uttrycks genom dessa etiska regler. Arkitekten ska vara sin huvudmans professionella rådgivare och tillvarata dennes intresse. I det fall arkitekten finner att villkoren för uppdraget står i konflikt med de etiska reglerna, ska arkitekten upplysa huvudmannen om detta.
 • Arkitekten ska vid åtagande av uppdrag komma överens med sin huvudman om principer för genomförande och ersättning för uppdraget. Arkitekten ska verka för en ersättning som är relevant med avseende på åtagandets art och omfattning samt värdet av utfört arbete.
 • Arkitekten ska inte ta emot ersättning från andra än huvudmannen, såvida inte annat avtalas.
 • Arkitekten ska vid åtagande av uppdrag genomföra detta med för uppgiften rätt kompetens och erforderliga resurser.
 • Arkitekten ska handskas ansvarsfullt med information, som Arkitekten får tillgång till i samband med uppdrag eller i sin anställning.

Upphovsrätt

 • Arkitekten ska märka sitt arbetsresultat med uppgift om upphovsmän och i övrigt aktivt hävda och bevaka sin upphovsrätt.
 • Arkitekten ska respektera upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Arkitekt som erbjuds att fullfölja, utveckla eller förändra annan arkitekts verk ska före åtagande personligen underrätta denne.
 • Arkitekt som bearbetat annans verk ska namnge ursprunglig upphovsman när handlingar som beskriver verket presenteras.

Kollegor

 • Arkitekten ska vara lojal mot sina arbetskamrater, bidra till att främja ett öppet och kreativt klimat på arbetsplatsen och i övrigt vinnlägga sig om ett demokratiskt förhållningssätt.
 • Arkitekten ska verka för en öppen debatt kring planering, arkitektur och arkitektoniska uttryckssätt.
 • Arkitektens kritik av kollegas arbete ska vara saklig och väl underbyggd. Arkitekten ska inte misskreditera annan kollegas person eller arbete genom orättfärdig offentlig kritik.

Påföljder och tillkännagivanden vid åsidosättande av Sveriges Arkitekters etiska regler

Vid överträdelser av Sveriges Arkitekters etiska regler kan följande påföljder beslutas av etiska nämnden (EN). De är av tre grader, allt efter allvaret i eller skadan av överträdelsen:

Erinran

Åsidosättande av Sveriges Arkitekters etiska regler, varvid verkan är begränsad till det enskilda fallet. Erinran utdelas av EN och delges skriftligen de berörda samt Sveriges Arkitekters styrelse.

Erinran jämte ENs utlåtande kan om ärendet är av principiell betydelse publiceras i Arkitekten, dock så att identifiering ej är möjlig.

Varning

Otvetydigt åsidosättande eller upprepade åsidosättanden av Sveriges Arkitekters etiska regler, eller om överträdelsen har skadat förbundet. Varning utdelas av EN och delges skriftligen de berörda samt Sveriges Arkitekters styrelse. Varningen jämte ENs utlåtande publiceras i Arkitekten.

Uteslutning

Grovt åsidosättande eller oefterrättliga åsidosättanden av Sveriges Arkitekters etiska regler.

Uteslutning beslutas av styrelsen på ENs förslag och delges skriftligen de berörda.

Uteslutningen jämte ENs yttrande publiceras i Arkitekten.