Sifferlösa avtal

Avtal utan angiven löneökningsnivå kallas för sifferlösa avtal. De bygger på att lönen sätts så nära jobbet och medarbetaren som möjligt.

Sveriges Arkitekter har sedan några år tillbaka lokala lönebildningsavtal inom alla sektorer. Avtalen innehåller inte någon löneökningssiffra som arbetsgivaren ska följa. Istället innehåller avtalen en löneprocess som ska genomföras lokalt. Lönerna ska sättas så nära själva arbetet och medarbetaren som möjligt. Det som styr nivån på löneökningen är medarbetarens prestation och företagets/kommunens/verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Det finns ingen lägsta eller högsta löneökningsnivå.

Tanken bakom ett lokalt löneprocessavtal är att medarbetaren och chefen genom regelbundna utvecklings- och lönesamtal ska veta vad som förväntas av hen. Medarbetarens prestationer bidrar då till att arbetsgivarens verksamhet förbättras, blir effektivare och lönsammare och löneutrymmet kan ökas. I någon mening betyder det att medarbetarna genom sina prestationer skapar sitt eget löneutrymme.

Medarbetarens möjlighet att själv påverka sin egen lön förstärker insikten att medarbetarna är den viktigaste investeringen för att verksamheten ska utvecklas.