Stadga

Stadga för Sveriges Arkitekter. Antagna 2002, reviderade Sveriges Arkitekters stämma 2022. Gäller från 20 november 2022.

§ 1 Ändamål

Sveriges Arkitekter är en intresseorganisation för sina medlemmar med uppgift

1.1. att verka för bästa möjliga villkor för medlemmarnas yrkesutövning och yrkesutveckling

1.2. att hävda betydelsen av ett kvalificerat arkitektarbete genom att främja byggnads-, inrednings- och landskapsarkitekturens samt planeringens samhällsbetydelse.

§ 2 Åtagande

Medlemskap i Sveriges Arkitekter innebär ett ömsesidigt ansvarstagande:

2.1. Genom medlemskapet ger medlemmen sitt stöd till Sveriges Arkitekters ändamål enligt § 1 och förbinder sig att följa Sveriges Arkitekters yrkesetiska program och yrkesregler.

2.2. Sveriges Arkitekters åtagande innebär att tillhandahålla medlemmarna en bred intressebevakning vad avser förutsättningar och villkor för yrkesutövning och yrkesutveckling.

§ 3 Medlemskap

Medlem kan antingen vara aktiv medlem, passiv medlem, utlandsmedlem eller studentmedlem.

Medlemskap i Sveriges Arkitekter kan förvärvas av den som är arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller student inom dessa utbildningar.

3.1. Aktivt, passivt och utlandsmedlemskap
För aktivt medlemskap erfordras att den sökande antingen

(I) Avlagt kandidatexamen från arkitektutbildning eller

(II) Avlagt eller i huvudsak uppfyllt utbildningskraven för yrkesexamen

(III) Har annan akademisk utbildning som tillsammans med på annat sätt förvärvad kunskap till innehåll och omfattning minst motsvarar kategori (I)

För att beviljas passivt medlemskap erfordras därutöver att medlemmen bor i Sverige och antingen

a) är verksam inom område där Sveriges Arkitekter inte har möjlighet att företräda medlemmen eller
b) har uppnått lagstadgad pensionsålder och inte längre är yrkesverksam eller
c) är arbetslös utan rätt till arbetslöshetsersättning eller
d) av annan anledning inte är yrkesverksam.

Ansökan om passivt medlemskap ska, med undantag för kategori b), göras årligen.

Medlem som bor eller arbetar utomlands och inte är anställd av svensk arbetsgivare kan beviljas utlandsmedlemskap.

Passiv medlem och utlandsmedlem har inte rätt till förhandlingshjälp, juridiskt biträde eller individuell service från Sveriges Arkitekter.

Medlem har rätt till förhandlingshjälp, juridiskt biträde och individuell service efter tre månaders medlemskap*

*Kommentar: Förbundsdirektören har rätt att bevilja undantag från denna regel.

3.2. Studentmedlemskap
Studentmedlemskap kan erhållas av den som är antagen till student vid utbildning som möjliggör examen enligt kategori (I) i avsnitt 3.1
Studentmedlem övergår till aktivt medlemskap

 1. när medlemmen avlagt yrkes- eller kandidat- och masterexamen eller
 2. när medlemmen avlagt kandidatexamen och övergått till yrkesverksamhet som arkitekt.

Studentmedlemskapet upphör

 1. när studentmedlem i förtid avbryter studierna och lämnar utbildningen.
 2. vid utgången av sjätte året efter inskrivningsåret. Fortsatt studentmedlemskap efter denna tidpunkt kan efter ansökan beviljas den som fortfarande i huvudsak är studerande. Sådant fortsatt studentmedlemskap beviljas för ett år i taget.

Studentmedlem ska på anmodan lämna uppgifter om pågående och avklarade studier.

§ 4 Medlemstitlar

Aktiv medlem, passiv medlem och utlandsmedlem har rätt att använda medlemstiteln MSA; Medlem av Sveriges Arkitekter.

Titeln MSA får, beroende av medlemmens utbildningskategori, endast användas i någon av följande kombinationer:

 • Arkitekt MSA
 • Inredningsarkitekt MSA
 • Landskapsarkitekt MSA
 • Planeringsarkitekt MSA

§ 5 Yrkestitlar

Medlem som
(I) avlagt yrkesexamen eller kandidat- och masterexamen från arkitektutbildning och som härutöver har minst två års yrkeserfarenhet inom sitt utbildningsområde, kan efter ansökan erhålla yrkestitel.

(II) på annat sätt, genom akademisk utbildning samt erfarenhet, förvärvat kompetens motsvarande kategori (I) kan efter särskild prövning erhålla yrkestitel.(I) avlagt yrkesexamen eller kandidat- och masterexamen från arkitektutbildning och som härutöver har minst två års yrkeserfarenhet inom sitt utbildningsområde, kan efter ansökan erhålla yrkestitel.
(II) på annat sätt, genom akademisk utbildning samt erfarenhet, förvärvat kompetens motsvarande kategori (I) kan efter särskild prövning erhålla yrkestitel.

Yrkeserfarenhet ska styrkas med intyg.

Följande yrkestitlar finns:

Yrkeserfarenhet ska styrkas med intyg.

Följande yrkestitlar finns:

 • Arkitekt SAR/MSA
 • Arkitekt SIR/MSA
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Planeringsarkitekt FPR/MSA

Medlem som har kandidat- och masterexamen inom samma utbildningsområde beviljas för utbildningsområdet tillämplig yrkestitel.

Medlem som har kandidat- och masterexamen inom olika utbildningsområden erhåller yrkestitel enligt kandidatexamen. Annan yrkestitel kan beviljas efter ansökan.

Yrkestitlar enligt ovan är inregistrerade varumärken ägda av Sveriges Arkitekter och får endast användas av den som enligt dessa regler är behörig.

§6 Avgifter

6.1. Medlem ska betala fastställda avgifter

§ 7 Utträde och uteslutning

7.1. Utträde ur Sveriges Arkitekter kan ske med beaktande av en månads uppsägningstid.

7.2. Medlemskapet upphör sista dagen i månaden efter den månad utträdesanmälan inkommer till Sveriges Arkitekter. Tidigare inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

7.3. Medlem som inte betalat medlemsavgift för de senaste sex månaderna kan uteslutas ur Sveriges Arkitekter med omedelbar verkan.

7.4. Medlem som aktivt motverkar Sveriges Arkitekters ändamål eller som grovt eller oefterrättligt åsidosätter de etiska reglerna kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan

7.5. Medlem som utträder eller blir utesluten ur Sveriges Arkitekter, är skyldig att betala avgifterna för den tid som medlemskapet varat.

§ 8 Etik

Medlem av Sveriges Arkitekter ska följa förbundets etiska regler.

Anmälan om ifrågasatt överträdelse av de etiska reglerna kan göras till den etiska nämnden såväl av medlem av Sveriges Arkitekter som av tredje man. Härutöver kan den etiska nämnden genom eget initiativ utreda ifrågasatt överträdelse av de etiska reglerna.

Den etiska nämnden kan, efter utredning, meddela medlem erinran eller varning. Nämnden kan vidare föreslå styrelsen att fatta beslut om uteslutning.

§ 9 Organisation

9.1. Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ är stämman.

9.2. Styrelsen är Sveriges Arkitekters verkställande organ och mellan stämmomötena Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ.

9.3 Sveriges Arkitekter har följande nämnder:

 • Etisk nämnd, med uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter.
 • Invalsnämnd, med uppgift att bereda medlemskaps- och titelfrågor.
 • Tävlingsnämnd, med uppgift att godkänna tävlingsprogram samt utse ledamöter i tävlingsjuryer.

9.4 Valberedning, med uppgift att bereda valen till stämman, utom val av valberedning vilket mötesordföranden för stämman bereder.

9.5. Utskott och arbetsgrupper, har i uppgift att bereda ärenden till styrelsen.

9.6. Akademier för arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur respektive fysisk planering, med uppgift att utveckla respektive kunskapsområde, utse ledamöter till juryer samt att bereda ärenden till styrelsen.

9.7. Studentverksamheten inom Sveriges Arkitekter bedrivs genom Sveriges Arkitekter Studenterna. Sveriges Arkitekter Studenternas uppgift är att bevaka studentgemensamma frågor och verka för arkitektstudenters intressen.

9.8. Sveriges Arkitekter bedriver serviceverksamhet till företagare, till vilket medlemmens företag erlägger särskild avgift.

§ 10 Lokalföreningar och studentavdelningar

10.1. För lokal verksamhet indelas Sveriges Arkitekter i geografiska lokalföreningar samt studentavdelningar.

10.2. Lokalförening ska ha namnet Sveriges Arkitekter med tillägg av geografisk beteckning.

10.3. På varje arkitektskola i Sverige där det finns studentmedlemmar ska det finnas en studentavdelning. Studentavdelning ska ha namnet Sveriges Arkitekter med tillägg av beteckning för respektive högskola eller universitet.

10.4. Lokalförening och Sveriges Arkitekter Studenterna, omfattande alla studentmedlemmar, utgör valkorporation för val av ledamöter till stämman.

10.5. Följande lokalföreningar finns:

 • Sveriges Arkitekter Blekinge-Kalmar (omfattar Blekinge och Kalmar län)
 • Sveriges Arkitekter Gävle-Dala (omfattar Gävleborgs och Dalarnas län)
 • Sveriges Arkitekter Halland (omfattar Hallands län)
 • Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg (omfattar Jönköpings och Kronobergs län)
 • veriges Arkitekter Mellersta Norrland (omfattar Västernorrlands och Jämtlands län)
 • Sveriges Arkitekter Stockholms Arkitektförening (omfattar Stockholms län och Gotlands län)
 • Sveriges Arkitekter Skåne (omfattar Skåne län)
 • Sveriges Arkitekter Södermanland (omfattar Södermanlands län)
 • Sveriges Arkitekter Uppsala (omfattar Uppsala län)
 • Sveriges Arkitekter Värmland (omfattar Värmlands län)
 • Sveriges Arkitekter Västmanland (omfattar Västmanlands län)
 • Sveriges Arkitekter Västra Götaland (omfattar Västra Götalands län)
 • Sveriges Arkitekter Örebro (omfattar Örebro län)
 • Sveriges Arkitekter Östergötland (omfattar Östergötlands län)
 • Sveriges Arkitekter Övre Norrland (omfattar Västerbottens och Norrbottens län)

10.6. Aktiv och passiv medlem tillhör den lokalförening, tillika valkorporation, inom vilken medlemmen är bosatt. Medlem som är utlandsstationerad med svensk arbetsgivare tillhör den valkorporation där arbetsgivaren har sitt säte.

10.7. För studentmedlemmar utgörs valkorporationen av Sveriges Arkitekter Studenterna. Studentmedlem tillhör studentavdelning, vid den högskola där medlemmen är inskriven.

10.8 Stadgar för lokalförening upprättas med utgångspunkt från ett av stämman fastställt normalförslag för stadgar och ska godkännas av stämman.

10.9 Stadgar för Sveriges Arkitekter Studenterna ska godkännas av stämman.

§ 11 Val till stämman

11.1. Val av stämmoledamöter samt suppleanter för dessa för en mandatperiod av följande två kalenderår sker senast i december månad varje udda år.

11.2. Det åligger styrelsen att före utgången av april månad varje udda år fastställa stämmans storlek och mandatfördelning för kommande mandatperiod.
Beräkningsgrunderna ska vara följande: Varje valkorporation erhåller ett mandat för varje påbörjat 200-tal medlemmar.

11.3. I varje valkorporation ska finnas en valberedning om tre ledamöter med uppgift att förbereda valet av stämmoledamöter. Valberedningen väljs på allmänt medlemsmöte i valkorporationen före utgången av juni månad det år valet äger rum.

11.4. Valberedningen i varje valkorporation ska eftersträva att de som nomineras till valet av stämmoledamöter speglar medlemskårens sammansättning.

11.5. I samtliga valkorporationer förrättas valet genom skriftlig omröstning bland medlemmarna i valkorporationen. Lika många suppleanter som ledamöter väljs. Suppleanter blir de med flest röster efter de valda ledamöterna. Suppleanterna inträder i ordning efter röstetal.

§ 12 Stämma

12.1. Ordinarie stämma ska hållas varje jämnt år. Ordinarie stämma förläggs till november månad. Det åligger styrelsen att före utgången av april månad det år ordinarie stämma äger rum fastställa tidpunkt för denna.

12.2. Extra stämma ska avhållas om stämman eller styrelsen beslutar det eller Sveriges Arkitekters bägge revisorer eller minst en tredjedel av antalet stämmoledamöter begär det.

Begäran om extra stämma ska vara skriftlig och tillställas Sveriges Arkitekters styrelse. I begäran ska anges vilken eller vilka frågor det extra mötet ska behandla. Det begärda mötet ska hållas inom två månader efter det begäran inkommit. Tid och plats för mötet beslutas av styrelsen i samråd med stämmans mötesordförande.

12.3. Styrelsen kallar till ordinarie och extra stämma. Kallelse till ordinarie stämma ska utsändas minst åtta veckor före mötet. Kallelse till extra möte ska utsändas snarast möjligt, dock senast en vecka före mötet.

12.4. Endast ärende, som upptagits på den med kallelsen utsända föredragningslistan samt till ordinarie stämma från medlem stadgeenligt inkommen motion, får göras till föremål för beslut. Dock får, vid ordinarie stämma, ärende som inte förts upp på den utsända föredragningslistan göras till föremål för beslut om minst 2/3 av totala antalet ledamöter är ense härom samt om ärendet inte avser stadgeändring.

12.5. Motion ska vara inkommen till styrelsen senast sex veckor före tidpunkten för ordinarie stämma och ska därefter senast fyra veckor före stämman distribueras till stämmoledamöterna tillsammans med styrelsens yttrande över motionen. Motionär har rätt att på stämman yttra sig i den fråga som motionen avser.

12.6. Vid beslut på stämman har endast närvarande ledamöter rösträtt. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. Närvarande ledamöter samt styrelsen för Sveriges Arkitekter har yrkanderätt.
Därutöver har stämman att ta ställning till förslag och yrkanden från valberedningen i valfrågor, från nämnderna i frågor som rör nämndernas verksamhet samt från revisorerna i revisionsfrågor. Stämman kan uppdra åt annan person eller annat organ att lämna förslag i viss fråga. Medlem i Sveriges Arkitekter får närvara vid stämman.

12.7. Ärenden som ska behandlas samt tid och plats för stämman ska delges medlemmarna i Sveriges Arkitekter före extra stämma och minst fyra veckor före ordinarie stämma.

12.8 Styrelsen ska regelbundet hålla stämmans ledamöter och valkorporationerna informerade och föra dialog om sin verksamhet i förhållande till stämmans beslut. Detta bör ske genom årliga möten eller på annat sätt som styrelsen i samråd med verksamhetsrevisorerna bedömer lämpligt.

§ 13 Stämmans åliggande

Det åligger stämman att vid ordinarie möte
13.1. besluta huruvida stämman är stadgeenligt kallad samt fastställa röstlängd

13.2. välja två justerare

13.3. fastställa resultat- och balansräkningar samt behandla förvaltnings- och revisionsberättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för de två tre föregående kalenderåren,

13.4. behandla förvaltnings- och revisionsberättelser för av Sveriges Arkitekter helägda bolag

13.5. fastställa verksamhetsprogram för följande två tre kalenderår,

13.6. fastställa inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för följande två tre kalenderår,

13.7. välja stämmans mötesordförande*, samt välja förste och andre vice mötesordföranden för följande två tre kalenderår,

13.8. välja ordförande för Sveriges Arkitekter förste och andre vice ordförande för Sveriges Arkitekter samt övriga 8 styrelseledamöter för följande två kalenderår,

13.9 utse etisk nämnd bestående av ordförande och ytterligare fyra ledamöter,

13.10 utse invalsnämnd, bestående av ordförande och ytterligare nio ledamöter,

13.11 utse tävlingsnämnd, bestående av ordförande och ytterligare sex ledamöter,

13.12. utse auktoriserad revisor med suppleant och välja två verksamhetsrevisorer för följande två kalenderår,

13.13. besluta om anslutning till annan organisation,

13.14. välja valberedning, bestående av ordförande och sex ytterligare ledamöter för förberedande av val av ovan nämnda ledamöter och funktionärer vid nästa ordinarie stämma. Ingen får tillhöra valberedningen mer än sex år i följd,

13.15 fastställa instruktioner för nämnderna, verksamhetsrevisorerna och för valberedningen,

13.16 fastställa etiskt program och etiska regler,

13.17 behandla övriga frågor av betydelse för Sveriges Arkitekter,

13.18 föra protokoll över sina möten samt utse mötessekreterare och två justerare för justering av dessa protokoll.

*Stämmans mötesordföranden ska vara medlem av Sveriges Arkitekter.

§ 14 Styrelse

14.1. Styrelsen har det yttersta ansvaret att leda Sveriges Arkitekters verksamhet i enlighet med dessa stadgar och av stämman fattade beslut.

14.2. Styrelsen förvaltar Sveriges Arkitekters tillgångar samt beslutar om de bolagsbildningar som styrelsen anser ändamålsenliga.

14.3. Styrelsen beslutar om medlemskap, titlar och uteslutning. Härutöver kan styrelsen, genom enhälligt beslut, utse medlem till hedersmedlem.

14.4. För styrelsebeslut erfordras att minst sex ledamöter deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.

14.5. Styrelsen utser ledamöter i utskott, arbetsgrupper, akademier och bolag samt representation i andra organisationer.

14.6. Ordinarie sammanträde ska hållas minst sex gånger per kalenderår. Sammanträde ska hållas inom två veckor om minst fyra styrelseledamöter begär det.

14.7. Styrelsens sammanträden ska protokollföras.*

14.8.Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för sin verksamhet.

*Enskild medlem kan få tillgång till styrelsens protokoll. Styrelsen ska dock inte sprida delar av protokoll som rör enskilt medlemsärende eller frågor av
konfidentiell natur.

§ 15 Revision

15.1. Sveriges Arkitekters räkenskaper ska granskas av auktoriserad revisor. Revisionsberättelse för de två föregående kalenderåren ska avges vid ordinarie stämma.

15.2. Sveriges Arkitekters verksamhet ska även granskas av Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorernas skriftliga rapport ska föreläggas stämman.

§ 16 Verksamhetsår

Sveriges Arkitekters verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 17 Firma

Sveriges Arkitekters firma tecknas av den eller dem styrelsen bemyndigar därtill.

§ 18 Stadgeändring

18.1. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie stämma. För ändring erfordras antingen att minst två tredjedelar av stämmans ledamöter är ense om beslutet eller att beslut fattas av två på varandra följande stämmomöten, av vilka det ena ska vara ordinarie.

18.2. Beslutad stadgeändring träder i kraft med omedelbar verkan, såvida inte stämman beslutar annat.

§ 19 Upplösning

För likvidation eller upplösning erfordras att två tredjedelar av stämmans ledamöter vid två på varandra följande stämmomöten, av vilka det ena ska vara ordinarie, är ense om beslutet. Vid likvidation eller upplösning av Sveriges Arkitekter ska eventuella tillgångar, efter stämmans beslut, användas till syften som överensstämmer med Sveriges Arkitekters i §1 angivna ändamål.