Akademin för fysisk planering - Sveriges Arkitekter

Akademin för fysisk planering är ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Vi arrangerar seminarier kring aktuella frågor för att föra en diskussion om samhällsplanering och stadsbyggande i hela landet och i samarbete med andra. Akademin vill vara en tydlig och kompetent röst i samhällsplaneringsdebatten.

Vi är ansvariga för Sveriges Arkitekters Planpris, som delas ut vartannat år för att stimulera och sprida goda exempel på planering och stadsbyggnad.