Tävling

Tävling om nybyggnad av närsjukhus i Göteborg

Publicerad: 2022-09-14

Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter bjuder in till prekvalificering gällande nybyggnad av Wieselgrensplatsens närsjukhus i Göteborg.

Tävlingssamarbete har avbrutits

Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter väljer att på egen hand gå vidare med tävlingen om ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen i Göteborg.

Tävlingsprogrammet har granskats av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. De bearbetningar som nämnden ansett viktiga för godkännande kan av tidsskäl inte göras. Sveriges Arkitekter har tillsammans med arrangören sökt lösningar för att tillmötesgå tidplanen men inte lyckats.

Prekvalificeringen följs av en arkitekttävling i enlighet med lagen om offentlig upphandling genom selektivt förfarande. Tävlingen kommer att ske i nära samarbete med Göteborg Stad och Sveriges Arkitekter.

Syfte

Syftet med tävlingen är att få en bred genomlysning av projektet inför fortsatt projektering. I enlighet med Göteborgs Stads strategier vill staden och Västfastigheter ha en kvalificerad designprocess. Den nya närsjukhuset blir en märkesbyggnad/landmärke i staden utifrån funktion, strategiskt läge och visuell påverkan på stadsbilden.

Tävlingsuppgift

I tävlingsuppgiften ingår att gestalta Wieselgrensplatsens närsjukhus och platsen i sin helhet avseende sjukhusets kvartersmark inom detaljplanen. Närsjukhusets funktion och strategiska läge kommer att kräva en omsorgsfull gestaltning och en stadsbyggnadsmässig utformning.

Intresseanmälan

Intresseanmälan, med tillhörande handlingar, ska lämnas på svenska senast det datumet som anges i Mercell TendSign. Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt via Västra Götalandsregionens upphandlingsportal.

Preliminär tidplan

  • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan, 2022-09-23.
  • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan, fredag 2022-10-07.
  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, fredag 2022-10-21.
  • Urvalsarbete ,vecka 43–45. Vid behov kommer intervjuer ske under vecka 45.
  • Meddelande till utvalda teamen att de bjuds in att tävla, 2022-11-18.
  • Startmöten, måndag 2022-11-28.
  • Inlämning av tävlingsförslag, 2023-03-03 klockan 23:59.
  • Tillkännagivande av juryns beslut, onsdag 2023-04-05.