Allmän tävling

Tävling om gestaltning av ackumulatortank med teknikbyggnad

Publicerad: 2023-11-17Senast uppdaterad: 2023-11-16

Göteborg Energi AB anordnar i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter en allmän projekttävling för gestaltning av en ackumulator-tank för fjärrkyla och tillhörande teknikhus.

Senaste nytt
Snart börjar tävlingNovember 2023

Snart startar tävlingen

Snart startar tävling om gestaltning av ackumulatortank med teknikbyggnad.

Ackumulatortanken är en hög byggnad som kommer vara väl synlig i staden och göra ett stort avtryck där den byggs i Gullbergsvass, ett område i centrala Göteborg.

En ackumulatortank för fjärrkyla fungerar som ett lager och säkerställer tillgången av kylt vatten över hela dygnet. Inom 15 år ser arrangören att behovet av fjärrkyla kommer att fördubblas. En stor fördel med fjärrkylan är att den bidrar till en tyst, trivsam och vacker stad genom att bullrande kylaggregat på fasad eller tak kan undvikas. Dessa ytor kan i stället användas till solceller, grönytor eller för vistelse. Göteborgs innerstad växer och utvecklas snabbt, och behovet av kyla ökar i motsvarande takt. Fjärrkyla är det mest energi- och resurseffektiva sättet att kyla en byggnad eller en process.

Syfte

Arkitekttävlingen syftar till att få fram ett genomförbart och anpassningsbart förslag där ackumulatortanken och teknikhusets yttre beklädnad är väl gestaltad i harmoni med Göteborg Energis och Göteborgs Stads mål och visioner. Hållbarhet är ett genomgående fokus i arrangörens vision och i det långsiktiga strategiska miljöarbete som bedrivs av Staden.

Syftet är också att, utan föregående annonsering, ha möjligheten att handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med färdigställande av ackumulatortankens gestaltning, förfrågningsunderlag för byggnation, produktion och uppföljning.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att utforma gestaltningen för den yttre beklädnaden av ackumulatortanken för fjärrkyla med tillhörande teknikhus i Gullbergsvass.

Anmälan och program

Tävlingsprogram och övriga underlag kommer att publiceras i Tendsign.

Preliminär tidplan

  • Tävlingen startar preliminärt vecka 48, 2023
  • Inlämning av tävlingsförslag under första halvan av februari 2024

Byggstart är planerad till det fjärde kvartalet 2025 och anläggningen planeras att tas i drift under första kvartalet 2027.

Nyheter om tävlingen