Tävling om Göteborgs konstmuseum

Higab anordnar, i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter, en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

I det första steget kommer fem till sju arkitektteam att ingå i tävlingen. Därefter kommer en jury utse två till tre förslag för vidare utveckling i tävlingens andra steg.

Syfte

Syftet med tävlingen är att få fram det sammantaget mest gynnsamma förslaget för hur Göteborgs konstmuseum ska byggas om och till för att rustas för unika konstupplevelser i nutid och framtid – genom bättre villkor för konsten, mer utrymme för publiken och ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

Det vinnande förslaget ska vara värdigt platsen, med sina komplicerade förutsättningar och kunna vidareutvecklas i en fortsatt process med byggherren, för att genomföras inom den ekonomiska ram som satts för projektet.

Higab är byggherre och avser efter tävlingen och i enlighet med juryns beslut, utan föregående annonsering att förhandla med den vinnande förslagsställaren om det fortsatta uppdraget. Arrangörens ambition är att genomföra samtliga skeden fram till relationshandling med förslagsställaren.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften omfattar en tillbyggnad med anslutningar till befintlig byggnad och dess nuvarande entré och består i att ta fram ett gestaltningsförslag för att lösa museiverksamhetens krav på utformning och funktion. Den nya byggnadsvolymen ska utformas med stor omsorg gällande kopplingar till den befintliga byggnaden. Volymen ska även bidra positivt till de befintliga stadsrummen och omgivningen. Tillbyggnaden ska komplettera den kulturhistoriskt värdefulla miljön och tillsammans med huvudbyggnaden, bilda en helhet som utgör ett ändamålsenligt museum med god säkerhet och konsthantering i internationell klass.

Intresseanmälan

Intresseanmälan gör via Tendsign. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning – se tendsign.com.

Preliminär tidplan

 • Annonsering prekvalificering 30 maj – 30 juni 2022.
 • Sista dag för frågor till arrangören är 17 juni 2022.
 • Sista dag för svar från arrangören är 23 juni 2022.
 • Sista dag för inlämning av intresse-anmälan är 30 juni 2022.
 • Eventuella intervjuer kommer att hållas vecka 37/38, 2022.
 • Tillkännagivande av resultat av prekvalificering sker preliminärt vecka 39/40, 2022.
 • Utskick av tävlingsprogram sker preliminärt vecka 48, 2022.
 • Startmöte med de utvalda arkitektteamen preliminärt vecka 49/50 2022.
 • Inlämning av tävlingsförslag steg 1 preliminärt vecka 8/9 2023.
 • Återkoppling från juryn preliminärt vecka 16 2023.
 • Inlämning tävlingsförslag steg 2 preliminärt vecka 26 2023.Juryns slutliga utlåtande tillkänna-ges preliminärt vecka 38/39 2023.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av representanter från arrangören, kulturförvaltningen, stadsbygg­nadskontoret samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitek­ter. Juryn kommer att använda sig av sakkunnig expertis inom olika områden, och adjungera dessa efter behov.

Frågor ställs till arrangören via Tendsign/Opic.