Originalet till pergolan inspirerar

Den pergola som är navet på Sveriges Arkitekters mötesplats på Parapeten under H22 har en celeber förlaga. Zebrapergolan ritades av landskapsarkitekten Per Friberg för H55. På SLU Alnarp finns Fribergs ritningsarkiv och med anledning av H22 visar vi hans ritningar av den ursprungliga pergolan.

Den pergola som är navet på Sveriges Arkitekters mötesplats på Parapeten under H22 har en celeber förlaga. Zebrapergolan ritades av landskapsarkitekten Per Friberg för H55. På SLU Alnarp finns Fribergs ritningsarkiv och med anledning av H22 visar vi hans ritningar av den ursprungliga pergolan.

Om Zebrapergolan

Pergolan som gestaltades av Per Friberg till H55-utställningen 1955 i Helsingborg kom att kallas zebrapergolan på grund av sitt fascinerande skuggspel. Pergolan låg på en plats där Kvickbron i dag har sitt brofäste, på den långsmala vågbrytaren som fortfarande kallas Parapeten, och monterades ner efter genomförd utställning.

Längs med Parapeten fanns ett antal tvärställda paviljongbyggnader som tog hela pirarmens bredd i bruk, liksom flera fristående konstruktioner med utställningar. En av dessa fristående konstruktioner var Fribergs pergola, uppförd för Alnarps trädgårdar.

Planen visar en regelbunden rektangulär form där en sarg av trätrall löper runt ett inre rum. Golvet utgörs av strandmal, kubb och betongrör i olika dimension och höjd, med tidstypiska växter. Väggar av trekantslist sluter rummet och vänder uppmärksamheten inåt det gröna rummet samtidigt som hamnen och Öresund kan anas genom springorna.

Takets konstruktion silar solljuset och ger skuggverkan på pergolans golv – därav namnet Zebrapergolan. En öppning i taket där växterna får klättra upp och bryta pergolans yttre volym speglas i marken med avvikande material.

Pergolan som mätte 35 x 15 meter hade två ingångar. En centralt placerad huvudentré på pergolans kortsida där besökaren får en vy genom hela pergolans längd och kan uppfatta sekvensen genom de olika rumsligheterna och en underordnad utgång mot hamnen i byggnadens sydöstra hörn.

Om Per Friberg

Per Friberg (1920–2014), född i Helsingborg och son till en handelsträdgårdsmästare, är en av Sveriges mest erkända landskapsarkitekter under senare delen av 1900-talet. Han var landets första professor i trädgårdskonst och naturvård vid dåvarande Alnarps Lantbruksinstitut, som senare blev Sveriges Lantbruksuniversitet. Parallellt med professuren – och under många år efter pensionen – drev han egen arkitektverksamhet i Bjärred. Uppdragen rörde bland annat privata bostäder och trädgårdar, offentliga parker, begravningsplatser och landskap kring tekniska anläggningar, exempelvis Barsebäck kärnkraftverk.

Om Per Fribergs ritningsarkiv

En samling bestående av cirka 5 000 handlingar med Fribergs signatur skänktes nyligen av hans barn till Sveriges Lantbruksuniversitet. Detta arkiv utgörs bland annat av förslagsritningar, skisser, utställningsplanscher och modeller. Samlingen är unik i Sverige och innehåller material från olika arbeten i hela landet.

Det pågår nu en insats som innebär att materialet ordnas, förtecknas och behandlas för bevarande av en arkivarie. Detta möjliggör återsökning och tillgängliggörande, vilket bidrar till att samlingen kan nyttjas inom undervisning och forskning samt vid publika evenemang.

Pergolan som är uppförd på Parapeten i Helsingborg i samband med stadsexpo H22 har gestaltats av Karin Sundberg och är inspirerad av ritningar hämtade från arkivet på SLU.

Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA, verksamhetsledare på tankesmedjan Movium, SLU Alnarp
Douglas Gunnarsson, arkivarie på SLU Alnarp