Tävling om Tegelbruksområdet i Tomelilla

Tomelilla kommun bjuder in till prekvalificering till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet, ett nytt bostads- och naturområde intill Tomelilla tätort.

Tegelbruksområdet ligger sydost om Tomelilla tätort och inom det som kallas Ullstorp. Ullstorp är delvis bebyggt med en blandad karaktär där bostadstomter i varierande storlek med villor möter hästgårdar, verksamheter och naturområde.

Tävlingens syfte

Syftet med tävlingen är att få inspiration och idéer till kommunens diskussion om hur Tegelbruksområdet kan gestaltas och utvecklas, med särskilt fokus på innovativ planering av småskaliga boendemiljöer i kombination med biologisk mångfald. Syftet är vidare att de som deltar i tävlingen ska utforska hållbar stadsplanering och hur ett peri-urbant boende med rika naturkvaliteter kan gestaltas.

Syftet med tävlingen är även att av det vinnande teamet handla upp konsulttjänster för fortsatt uppdrag med arbetet att, i samråd med kommunen, bearbeta vinnande tävlingsförslag till ett gestaltnings- och utvecklingsprogram, som underlag till kommande detaljplanering av Tegelbruksområdet.

Tävlingsuppgiften

Hur kan ett område med boende plus biologisk mångfald se ut och fungera? Tävlingsuppgiften är att utifrån vision och mål för Tegelbruksområdet, samt utifrån givna förutsättningar, ta fram planskiss, koncept och idéer för planering och gestaltning av peri-urbana boendemiljöer med ett rikt djur- och växtliv.

Prekvalificering och intresseanmälan

Prekvalificering syftar till att välja ut förslagsställare som kommer att bjudas in att delta i tävlingen. Urvalen kommer att göras i tre steg.

Intresseanmälan ska lämnas på svenska och ska senast 2023-05-09 vara arrangören tillhanda i det elektroniska upphandlingssystemet Tendsign, som arrangören använder för denna projekttävling.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Tidsplan

Tidsplanen kan komma att justeras under tiden för upphandlingen. Uppdaterad tidsplan annonseras på Tendsign.

  • Startmöten – juni 2023.
  • Sista dag för frågor i samband med tävlingen – oktober 2023.
  • Sista dag för inlämning av tävlingsförslag – oktober 2023.
  • Tillkännagivande av juryns beslut – december 2023.

Tävlingen processleds av Atelier 01 arkitektur. Tävlingsprogrammet godkänns av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.